247 millioner til arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen styrker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med netto 247 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

     

- Arbeidsmarkedstiltakene er viktige for Arbeids- og velferdsetatens arbeid med å gi arbeidsrettet bistand til arbeidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Slike tiltak skal bidra til å forebygge langvarig ledighet og passive stønadsperioder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

75 000 plasser
I tillegg til bevilgningen på 247 millioner medfører forslaget økt samlet behov for tilsagnsfullmakter på 110 millioner kroner. Etter disse økningene anslås den totale rammen til arbeidsmarkedstiltak å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010.
Satsingen på arbeidsmarkedstiltak gir også rom for økt aktivitet innenfor de tiltakene som i dag finansieres innenfor ordningen "Raskere tilbake".

Reduksjon av dagpengeanslaget
I Revidert nasjonalbudsjett 2010 foreslås en dagpengebevilgning på 12,2 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 940 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2010. Årsaken til nedjusteringen er at det nå legges til grunn et noe lavere gjennomsnittlig ledighetsnivå i 2010 enn tidligere anslått.

Folketrygdens utgifter
Folketrygdens utgifter under AD er i Revidert nasjonalbudsjett 2010 anslått til om lag 271 milliarder kroner. Innenfor folketrygdens ytelser har det vært endringer som samlet har resultert i en nedgang på om lag 650 millioner kroner fra saldert budsjett 2010.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.