5.000 i bot for å glemme dialogmøtet

1. juli sendte Arbeidsdepartementet lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring.

     

Noen av forslagene som sendes på høring:
• Oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker.
• Arbeidsgiver skal sende planen til sykmelder når den er utarbeidet, senest etter fire uker.
• Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker det, eller det ikke anses hensiktsmessig.
• Dialogmøte 1 skal avholdes senest innen sju uker.
• Ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

Høringsnotatet er også tydeligere enn tidligere på hva som er sanksjonene for å ikke følge reglene om oppfølging av sykmeldte:
• 5.000 kroner i gebyr for å ikke utarbeide oppfølgingsplan innen fristen
• 5.000 kroner i gebyr for å ikke gjennomføre dialogmøte 1 innen fristen
• 10.000 kroner i tilleggsgebyr hvir oppfølgingsplan/dialogmøte 1 ikke er gjennomført før fristen for dialogmøte 2
• Deretter tvangsmulkt på 454 kroner dagen inntil plan utleveres eller arbeidsgiver møter på dialogmøte i NAV-regi
• Sykmeldere kan ilegges oppmøteplikt og fratas retten til refusjon for utfylling av sykmeldingsblankett i 14 dager
• I mer alvorlige tilfeller kan sykmelder også få 10.000 i gebyr og få 1 års utelukkelse fra å utstede legeerklæringer som gir ytelser fra folketrygden

Lovendringene er tenkt å trå i kraft fra 1. juli 2011.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding