8 av 10 bryter arbeidsmiljøloven
MANGE FEIL I HOTELL OG RESTAURANT: Arbeidstilsynet finner lovbrudd hos 80 prosent av de kontrollerte bedriftene innen hotell- og restaurantbransjen. (Illustrasjonsfoto)

8 av 10 bryter arbeidsmiljøloven

Av 3000 utelivsbedrifter Arbeidstilsynet har kontrollert det siste året har 80 prosent begått lovbrudd. Her er de vanligste feilene og tips for å unngå dem.

     

Arbeidstilsynet har det siste året kontrollert mer enn 3000 bedrifter i hotell- og restaurantbransjen. Av disse har 80 prosent begått lovbrudd, melder NRK.

Funnene viser blant annet at det er store mangler når det gjelder arbeidsavtaler, overtidsbetaling, arbeidsplaner, leders HMS-opplæring og valg av og opplæring av verneombud.

Arbeidstilsynet samarbeider med politiet, tollvesenet og skattemyndigheter, og kan anmelde eller gi overtredelsesgebyr til bedriftene som har begått lovbrudd.

– Når det gjelder arbeidsavtale, så ser vi at de aller fleste har dette, men at under halvparten av arbeidsavtalene oppfyller minimumskravene til hva de skal inneholde. Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, både for arbeidsgiver og for ansatt, det er derfor viktig at den er på plass, sier direkør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Arbeidsavtalen fyller ikke minimumskravene

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier det er en lang rekke krav til innholdet i en arbeidsavtale.

- Hver gang noen ansettes skal det inngås skriftlig arbeidsavtale. Avtalen regulerer rettigheter og plikter for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsavtalen skal minimum inneholde partenes identitet, hvor det skal arbeides, tittel/stilling, tidspunktet for oppstart, varighet for arbeidsforholdet (ved midlertidig ansettelse), prøvetidsbestemmelser, rett til ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister, informasjon om lønn og tillegg, lengden og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid, lengden av pauser, eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning og opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet, sier Schie-Veslum.

Betaler ikke ut overtidsgodtgjørelse

Arbeidstilsynets kontroller det siste året viser samtidig at 4 av 10 ansatte i overnattings- og servicebransjen ikke får overtidsbetalt.

Infotjenesters jurist opplyser at arbeidstakere har krav på minst 40 prosent overtidsbetalt etter arbeidsmiljøloven.

- Det er overtid der arbeidstakerne jobber utover lovens grense for alminnelig arbeidstid, som for dagarbeid er på 9 timer i løpet av en dag eller 40 timer i løpet av en uke. Det er nok at en av disse timegrensene overskrides. De fleste virksomheter har imidlertid gunstigere avtaler enn det som følger av loven, gjerne overtidsbetaling etter 7,5 timer i løpet av en dag og 37,5 timer i løpet av en uke. Overtidstillegget skal beregnes på grunnlag av den lønnen arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden, opplyser Schie-Veslum.

Hovedfunn:

- 8 av 10 har inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte
- Under halvparten oppfyller minimumskravene i arbeidsavtalene
- 4 av 10 har manglende overtidsbetaling
- 6 av 10 har ikke valgt verneombud
- 6 av 10 verneombud har ikke nødvendig opplæring
- 1 av 4 mangler ruiner for håndtering av vold og trusler
- 1 av 3 mangler arbeidsplan for arbeidstakere som jobber til forskjellige tider av døgnet
- 4 av 10 arbeidsgivere mangler lovpålagt HMS-opplæring.

Kilde: Arbeidstilsynet