Begrensninger i styringsretten ved ansettelser
BEGRENSER STYRINGSRETTEN: Arbeidsmiljøloven begrenser i noen grad bedrifters styringsrett ved ansettelser, skriver Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa. Foto: Per-Kr. Aasen

Begrensninger i styringsretten ved ansettelser

Arbeidsmiljøloven har flere ulike bestemmelser som begrenser arbeidsgivers mulighet til fritt å velge hvem som skal ansettes i virksomheten.

     

mandag 2. november 2015 Knut Arild Vold

Arbeidsgiver har utstrakt styringsrett, og kan som hovedregel fritt avgjøre hvem som skal ansettes i bedriften. Samtidig er det regler i arbeidsmiljøloven som begrenser denne styringsretten, og som blant annet gir arbeidstakere rett på endret arbeidsavtale og fortrinnsrett til ledige stillinger.

Forbud mot diskriminering

For det første er det regler i arbeidsmiljøloven kapittel 13 som forbyr arbeidsgiver å diskriminere arbeidssøkere. I tillegg til diskrimineringsreglene i arbeidsmiljøloven er det også slike regler i likestillingsloven, diskrimineringsloven og etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Krav på stilling

Arbeidsmiljøloven har også regler som på ulike måter gir arbeidstaker rett til å få endret sin avtale. Her er en oversikt over disse reglene:

 1. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne som ikke kan fortsette i sitt vanlige arbeid, har rett til annet passende arbeid, jf. aml § 4-6 første ledd
 2. Arbeidstaker som står i fare for å bli sagt opp pga mangel på arbeid har rett til å få tilbud om annet passende arbeid, jf. aml § 15-7 annet ledd
 3. Arbeidstaker som er midlertidig ansatt sammenhengende i mer enn 3 eller 4 år skal behandles som fast ansatt, jf. aml § 14-9 sjette ledd
 4. Arbeidstaker som er innleid fra et vikarbyrå i sammenheng i mer enn 3 eller 4 år kan kreve fast ansettelse, jf. aml § 14-12 fjerde ledd
 5. En deltidsansatt, som i en periode på 12 måneder jevnlig har jobbet mer enn avtalt arbeidstid, har rett til å få utvidet sin stilling i samsvar med faktisk arbeidstid, jf. aml § 14-4a

Fortrinnsrett

I stedet for at arbeidsgiver kan foreta nyansettelser er det også regler i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstaker fortrinnsrett til ansettelse. Oversikten nedenfor viser de ulike reglene om fortrinnsrett. Oversikten er satt opp i prioritert rekkefølge, slik fortrinnsrett etter § 14-2 går foran fortrinnsrett etter § 14-3 osv:

 1. Fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2:
  1. for de som tidligere er sagt opp pga mangel på arbeid
  2. for de som er sagt opp ifm konkurs hvis virksomheten fortsetter eller gjenopptas slik at den fremstår som en fortsettelse av den virksomheten som gikk konkurs
  3. Fortrinnsrett for deltidsansatte, jf. aml § 14-3
  4. Fortrinnsrett til å øke arbeidstiden i en periode med avtalt redusert arbeidstid, jf. aml § 10-2 fjerde ledd
  5. Fortrinnsrett for de som har reservert seg mot å følge med ved en virksomhetsoverdragelse, jf. aml § 16-3 tredje ledd

Se video: 3 minutter om onboarding

 

 

Her kan du lese mer om Infotjenesters løsninger for onboarding