Hvem bestemmer yrkesbilbeskatningen?
ARBEIDSGIVER VELGER: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier det som hovedregel vil være opp til arbeidsgiver å avgjøre hvordan privat bruk av yrkesbilen skal skattlegges.

Hvem bestemmer yrkesbilbeskatningen?

Fra 2016 blir det to ulike måter å beskatte privat bruk av yrkesbiler. Den dyreste for arbeidsgiver blir i mange tilfeller billigst for arbeidstaker.

     

Fra 2016 endres beskatningen for privat bruk av lastebiler på under 7,5 tonn og varebiler med grønne skilter (klasse 2):

Enten kan man beskattes med utgangspunkt i bilens listepris, uavhengig av bruk (sjablonregel). Da tas det utgangspunkt i bilens listepris fratrukket et bunnfradrag på 50 % (maksimalt 150.000). Arbeidstakeren beskattes for 30 % av listeprisen fratrukket bunnfradrag opp til 293.200 (i 2016) og 20 % for det overskytende.

Alternativet er å bli beskattet etter faktisk bruk (individuell verdsetting). Da skal arbeidstakeren beskattes for 3,40 kroner pr. kilometer for privat kjøring. Forutsetningen for å bruke denne metoden er at det installeres elektronisk kjørebok i bilen.

Mange vil spare på individuell verdsetting

For de fleste arbeidsgivere vil det være enklest å bruke sjablonregelen basert på bilens listepris. Da trenger man ikke å installere elektronisk kjørebok, og man slipper administrasjonen knyttet til kjøreboken.

For arbeidstakere som kjører lite privat med yrkesbilen blir det imidlertid mye å spare på å bli beskattet etter faktisk kjørte kilometer, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- Alle ansatte som kjører mindre enn 13.236 km privat med yrkesbilen i året vil spare penger på å bli beskattet etter faktisk bruk, ved en listepris på 300.000 kroner, sier Øren.

Hvem skal velge?

Det store spørsmålet blir hvem som skal velge beskatningsmetode. Audhild Ulvang i rettsavdelingen i Skattedirektoratet vil ikke gi noe konkret svar på det, og viser til at det i stortingsproposisjonen (1 LS) står at Skattedirektoratet vil fastsette nærmere krav til dokumentasjon.

- Direktoratet er kjent med at det vil kunne oppstå praktiske spørsmål knyttet til det nye regelverket for beskatning av bruk av yrkesbil, herunder hvilke krav som stilles til dokumentasjon for å fastsette skattepliktig fordel basert på kilometersats. Enkelte slike spørsmål vil det være mest naturlig å besvare etter at regelverket har trådt i kraft, nærmere bestemt i våre retningslinjer i Lignings-ABC mv. og avgjørelser i konkrete saker på forskudds-/likningsstadiet, skriver Ulvang i en epost til Infotjenester.

Arbeidsgiver bestemmer

Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier at det etter alt å dømme vil være arbeidsgiver som avgjør hvilken beskatningsmetode som skal brukes.

- Med mindre skattedirektoratet presiserer noe annet, vil det slik vi ser det være innenfor arbeidsgivers styringsrett å velge hvilken beskatningsmetode som skal brukes for privat bruk av yrkesbilen. Så blir spørsmålet om arbeidsgiver velger å ta hensyn til at arbeidstakerne kan spare mye penger på den ene metoden fremfor den andre, sier Espen Øren.

Samme beskatning gjennom hele året

Øren minner om at det er presisert at arbeidsgiver må velge en beskatningsmetode og bruke denne gjennom hele året.

- Det betyr at valget bør tas før nyttår, slik at det kan monteres elektronisk kjørebok i tide til å registrere all yrkesbruk i 2016. Velger man å begynne med å bruke sjablonbeskatningen er man bundet til denne resten av inntektsåret, sier Øren.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg