Bøter for manglende rapportering av sykmeldte

Nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli i år. Reglene gir NAV sterkere sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgivere som ikke følger reglene. De første varslene om sanksjoner er på vei ut til arbeidsgivere i disse dager.

     

- De første varslene om sanksjon overfor arbeidsgiver har gått ut tirsdag denne uken med tre ukers frist for arbeidsgiver til å respondere. Det vil derfor ikke være aktuelt å fatte vedtak om sanksjon før etter denne datoen, melder kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen hos NAV i en e-post.

Det ser altså ut til at NAV ønsker å benytte seg av sanksjonsmuligheten de ble tildelt i det nye regelverket. Konsekvensen er at arbeidsgiverne må sørge for å rapportere sykefraværet i henhold til det nye regelverket:

• Siste frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan er 4 uker. Oppfølgingsplanen skal sendes lege innen 4 uker.
• Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen 7 uker. Det skal gjennomføres dialogmøter med alle sykmeldte - også de med gradert sykmelding.
• Arbeidsgiver må oversende dokumentasjon til NAV innen 9 uker. Dokumentasjonen skal vise at regler rundt oppfølging og dialogmøter er fulgt:
• Oppfølgingsplan
• Innholdet i dialogmøtene
• Den sykmeldtes medvirkning
• Har lege vært involvert?
• Er det behov for bistand fra NAV?

Arbeidsgiverne har fått en del mer arbeid som følge av de nye reglene. For å unngå sanksjoner fra NAV er det viktig å overholde fristene. Det finnes elektroniske løsninger for oppfølging av sykmeldte som forenkler arbeidet med oppfølging av sykmeldte, både slik at frister overholdes og gjør rapporteringen til NAV enklere.

NAV opplyser også at de har begynt å utarbeide statistikker over i hvilken grad arbeidsgiverne sender inn de oppfølgingsplanene de skal sende inn. Ingen tall er foreløpig offentliggjort.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.