De viktigste endringene i statsbudsjettet
Finansminister Siv Jensen overleverer statbudsjettet og nasjonalbudsjettet for 2020 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

De viktigste endringene i statsbudsjettet

Denne uken la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett. Infotjenesters rådgivere har oppsummert de viktigste endringene.

     

Gjennom statsbudsjettet kommer det hvert år endringer arbeidsgivere må forholde seg til. Denne gangen er det ikke de største endringene innen områdene Infotjenester dekker. 

Her oppsummerer Infotjenesters rådgivere de viktigste punktene du må merke deg i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020: 

 

SKATTER OG AVGIFTER

Satsendringer

  • Trinnskatt, trinn 1: innslagspunkt økes fra kr 174 500 til kr 180 800 - satsen videreføres med 1,9%
  • Trinnskatt, trinn 2: innslagspunkt økes fra kr 245 650 til kr 254 500 - satsen videreføres med 4,2%
  • Trinnskatt, trinn 3: innslagspunkt økes fra kr 617 500 til kr 639 750 - satsen videreføres med 13,2%
  • Trinnskatt, trinn 4: innslagspunkt økes fra kr 993 300 til kr 999 550 - satsen videreføres med 16,2%
  • Personfradraget reduseres fra kr 56 550 til kr 51 300 (hovedsakelig for å finansiere NRK etter at lisensen forsvant)
  • Øvre grense i minstefradraget økes fra kr 100 800 til kr 104 450
  • Øvre grense i minstefradrag i pensjonsinntekt øker fra kr 85 050 til kr 87 450
  • Nedre grense i fradrag for reiser mellom hjem og arbeid økes fra kr 22 700 til kr 23 100
  • Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med hhv. 10% og 20%

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides derfor slik at selskapet kan ha inntil 12 ansatte (nå: 10), og hver ansatt kan tildeles en opsjonsfordel på kr 1 000 000 (nå: kr 500 000) per ansettelsesforhold.

Arbeidsgivers dekning av besøksreiser med fly

Denne endringen ble kunngjort av Finansdepartementet i juni og vi har omtalt dette i en tidligere endringsmelding.

Endringen er at det ikke lenger er en øvre grense på kr 97 000 for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker. I sommer ble dette vedtatt med tanke på forskuddstrekk på utbetalingstidspunktet, mens forslaget i statsbudsjettet også gjennomfører denne endringen med tanke på ligningsstadiet.

Endringer i Skattefunn-ordningen

Den maksimale timesatsen for egenutført FoU-arbeid økes fra kr 600 til kr 700, og denne skal også gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående. Regjeringen foreslår også en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på kr 25 millioner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19% uavhengig av bedriftsstørrelse.

Avvikling av 350-kronersgrensen

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med en verdi under kr 350. Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av mva, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil kr 3 000 med unntak av alkoholholdig drikke, tobakksvarer, restriksjonsbelagte varer og næringsmidler. Denne forenklede ordningen antas å innføres 1. april 2020, mens fritaket for næringsmidler osv. fjernes fra 1. januar 2020.

Det innføres et generelt tollfritak på klær og tekstiler på forsendelser under kr 3 000.

Spesielt om Brexit

Ved Storbritannias evt. uttreden av EU 31. oktober, vil landet ikke lenger være en EØS-stat, og de skattemessige spesialreglene som gjelder innenfor EØS vil da falle bort for personer fra UK som skatter til Norge. Finansdepartementet vurderer å forlenge de norske EØS-skattereglene ut 2019, slik at samme skatteregler gjelder for hele inntektsåret for bevegelser til og fra Storbritannia.

ARBEIDSRETT OG HMS

Det gjelder i dag en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien, bl.a. når det gjelder hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Permitterte i fiskeindustrien kan motta dagpenger under permittering i inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder, mens tilsvarende periode for permitterte for øvrig er 26 uker. Antallet permitteringer i fiskeindustrien har over tid gått ned. Kombinert med et godt arbeidsmarked, mener regjeringen dette gir grunnlag for å redusere maksimal periode med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien. Det foreslås å redusere perioden med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker i løpet av 18 måneder, fra 1. juli 2020. Maksimal periode blir dermed tilsvarende som for permitterte for øvrig, men det åpnes for at perioden kan utvides til inntil 52 uker ved ekstraordinære og uforutsette situasjoner. De øvrige særreglene for permitterte i fiskeindustrien opprettholdes.

• Det foreslås bevilget 25 mill. kroner til styrket oppfølging av utfordringer i arbeidslivet gjennom en arbeidslivspakke. Dette innebærer

- økt bevilgning til Arbeidstilsynet for å underbygge oppfølgingen av utsatte næringer og virksomheter gjennom kontroll og håndheving av regelverket
- styrking av Petroleumstilsynet til økt oppfølging av sikkerheten i petroleumsvirksomheten
- bevilgning knyttet til norsk deltakelse i Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA), som bl.a. skal bidra til å sikre rettferdig arbeidsmobilitet i det indre marked

- bevilgning til en nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling

• Det ser ikke ut til å være noen store endringer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, annet enn at regjeringen foreslår å styrke sikringen av nødnettet og å utrede et system for mobilbasert befolkningsvarsling.

TRYGDERETT

Innenfor trygderett er det ingen direkte endringer som har betydning for arbeidsgivere. Endringene av beregningen av arbeidsavklaringspenger for mottakere under 25 år har ingen betydning for arbeidsgiver, da arbeidsgiver ikke har noe forskutteringsmulighet av denne ytelsen.

Det kan imidlertid være verdt å nevne følgende fra budsjettet:

- For å sikre at flere brukere får tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA), foreslås bevilgningen til VTA styrket med 38,5 mill. kroner inkludert personellressurser. Dette sikrer videreføring i 2020 av det høye nivået på VTA-plasser i 2. halvår 2019.

- Videre er det skrevet en del i budsjettet om den nye IA- avtalens og budsjettdisponeringen til denne.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på