Disse 8 faktorene påvirker sykefraværet mest
MINDRE SYK AV MEDBESTEMMELSE: Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker sier det er viktig at ledere kjenner til sammenhengen mellom påvirkning på egen arbeidssituasjon og redusert sykefravær.

Disse 8 faktorene påvirker sykefraværet mest

Forskere har påvist at 8 faktorer påvirker sykefraværet i særlig stor grad. En av de viktigste er kontroll over egen arbeidshverdag.

     

mandag 26. september 2016 Knut Arild Vold

Hvert år publiseres en lang rekke forskningsrapporter som på ulike måter belyser årsakene til sykefravær.

Nå har en forskergruppe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gått gjennom 2560 forskningsrapporter som er publisert mellom 1990 og 2015 for å kartlegge årsakene til sykefravær. Av dem er 131 valgt ut for nærmere studier, på bakgrunn av at metodene hadde god kvalitet.

Alle faktorene som er vurdert til å kunne ha en sammenheng med sykefravær er delt inn på en standardisert skala fra én til fire, avhengig av hvor godt sammenhengene er bevist. Tre (moderat) er sterkest mulig bevis ved observasjonsstudier av arbeidstakere, som er den type studier som hittil har vært gjort.

Funnene er publisert i en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning, og du finner oversikten over de viktigste faktorene nederst i saken.

Viktig å kunne bestemme selv i arbeidssituasjonen

Forskerne konkluderer blant annet med at det er så sterke bevis som det er mulig å få i slike studier for at kontroll (selvbestemmelse), variasjon og evneutnyttelse i arbeidet gir redusert sykefravær.

Av 66 studier som har gjort av sammenhengen mellom kontroll over arbeidet og sykefravær, konkluderer 44 med at økt kontroll over arbeidet gir redusert sykefravær.

Størstedelen av forskningen er gjort i Norden, men også forskning fra Nederland, Belgia, England, Japan, Brasil og Spania understøtter denne konklusjonen.

Kontroll over arbeidstiden

Hvilke faktorer ved arbeidet arbeidstakerne bør ha kontroll over for at det skal gi redusert sykefravær er imidlertid noe mer uklart. Forskerne skriver i artikkelen at litteraturen ikke gir svar på om visse aspekter er viktigere enn andre fordi man stort sett bare har målt kontroll generelt.

Forskning fra Finland viser imidlertid at kontroll over arbeidstiden er viktig for redusert sykefravær.

Forskerne finner også sterkest mulig bevis for at positivt sosialt klima på arbeidsplassen reduserer risikoen for sykefravær.

Viktig å øke selvbestemmelsen

I en epost til Infotjenester skriver avdelingsdirektør Stein Knardahl ved STAMI at sammenhengen mellom sykefravær og kontroll over arbeidssituasjonen er godt dokumentert, blant annet fordi den faktoren er godt undersøkt.

Han mener det har vært rettet alt for lite oppmerksomhet mot dette i sykefraværsdebatten.

- Arbeidsgivere og ledere må begynne å tenke på hvordan de kan øke arbeidstakernes selvbestemmelse, sier Knardahl i et intervju med forskning.no.

Indre motivasjon og engasjement

STAMI-forskeren får støtte fra Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker. Greaker snakker mye om sammenhengen mellom selvbestemmelse, stress og sykefravær i sine lederkurs.

Hun mener sammenhengen mellom selvbestemmelse i jobben og redusert sykefravær går via økt engasjement og motivasjon.

- Det er andre drivere også, men det å føle at man mestrer arbeidsoppgavene man er satt til og at man kan påvirke beslutninger og komme med løsningsforslag er viktige faktor for økt engasjement, selvfølelse og motivasjon. Det å ha en leder som styrker følelsen av mestring og utvikling ved å gi passe med utfordringer og tillitsbasert oppfølging, samt en troverdig og støttende lederstil, vil bidra til å vedlikeholde jobbengasjementet. Engasjerte og motiverte medarbeidere gjør mindre feil og er mindre syke, sier Greaker.

Mange faktorer spiller inn

På spørsmål om hvordan det henger sammen at Norge er i verdenstoppen i sykefravær, samtidig som vi har stor innflytelse over egen jobbhverdag, viser Knardahl til at det er store forskjeller mellom yrker i sykefravær og store forskjeller mellom sektorer i rapportert kontroll over arbeidssituasjonen.

Han viser også til kunnskapskartleggingen, som avdekker at svært mange faktorer har betydning for sykefraværet.

De 8 viktigste faktorene

Følgende faktorer har sterkest mulige bevis for en sammenheng med sykefravær:

- Repetitive bevegelser gir høyere sykefravær
- Arbeid med mye bøying av nakke og rygg gir høyere sykefravær
- Kontroll over arbeidet (selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse) gir lavere sykefravær
- Kontroll over arbeidstid gir lavere sykefravær
- Høye krav kombinert med lav kontroll gir høyere sykefravær
- Bra sosialt klima gir lavere sykefravær
- Mobbing gir høyere sykefravær
- Skiftarbeid gir høyere sykefravær