Disse regelendringene gjelder fra i sommer

Disse regelendringene gjelder fra i sommer

Som vanlig er det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli. Her har Infotjenesters rådgivere satt opp de viktigste endringene som trer i kraft denne sommeren.

     

1. juli kommer det som vanlig en del lovendringer. Her har Infotjenesters rådgivere satt opp listen over regelendringene som er ventet å tre i kraft i sommer (ikke alt trer i kraft nøyaktig 1. juli). 

Personvern

Trygderett

  • Tredeling av foreldrepengeperioden er vedtatt fra 1. juli 2018. Dagens fedre- og mødrekvote utvides fra 10 til 15 uker. Den totale foreldrepengeperioden blir ikke utvidet og forblir på 49 uker med 100% dekningsgrad og 59 uker med 80% dekningsgrad. 
  • Stønadsperioden for tvillingforeldre økes fra 5 og 7 uker ekstra avhengig av valgt dekningsgrad til henholdsvis 17 uker ved 100% dekningsgrad og 21 uker ved 80% dekningsgrad. For foreldre som får tre eller flere barn er det vedtatt ytterligere utvidet rett.

HMS

  • Nå må renholdsvirksomheten godkjennes uansett. Endring i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester. Kravet til godkjenning av renholdsvirksomheter utvides, og fra 1.juli 2018 gjelder godkjenningskravet for alle slike virksomheter. Frem til nå har dette kun vært et krav til virksomheter som leverer renholdstjenester til bedriftsmarkedet, men nå vil det også gjelde for renhold hos private. Forskriftsendringen påvirker også de som kjøper tjenester fra et renholdsfirma, og fra 1.juli er slikt innkjøp forbudt dersom virksomheten ikke er godkjent eller under behandling. Du kan velge å ansette en renholder, og vil da ikke være omfattet av nevnte forskrift. Da pådrar du deg arbeidsgiveransvar og forpliktelser på vanlig måte, herunder krav til arbeidsavtale, arbeidsmiljøforhold, skatteinnberetning, sykepengeforpliktelser, feriepengeutbetaling osv.

  • Ny norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 400. I veiledningen til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) henvises det til normen NEK 400. Denne normen foreligger nå i ny utgave, og er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1.juli 2018. For å bidra til en kontrollert og sikker overgang til ny norm er det utarbeidet overgangsregler. Overgangsreglene fra 2014-utgaven til 2018-utgaven finnes på DSBs hjemmeside.  

  • Ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr. 22.juni 2018 ble ny forskrift fastsatt og trådte i kraft. Forskriften gjennomfører forordning EU 2016/425 i Norge. Forordningen har som mål å sikre et bedre beskyttelsesnivå for brukere av personlig verneutstyr og sikre markedsdeltakerne like konkurransevilkår. Dette er altså ikke en endring som regulerer krav til bruk av personlig verneutstyr, den innehar kun krav til produsent, representant, importør og leverandør. Den gamle forskriften skal oppheves etter sommerferien, men det er utarbeidet overgangsordninger. Les mer om disse her.  
  • Ny forskrift om gassapparater. Forskriften trådte i kraft 26.juni 2018, og gjennomfører EU-forordningen 2016/426 om gassapparater (GAR). Forordningen har som hovedformål å bringe reglene om gassapparater i samsvar med annet europeisk produktregelverk. Dette skal igjen sikre trygge produkter, gi markedsdeltakerne like konkurransevilkår og gjøre det enklere for aktørene å forstå og overholde regelverket. Endringen påvirker forpliktelsene til produsenter og andre aktører som omsetter gassapparater. Det er verdt å merke seg at gassapparater som plasseres på markedet for første gang (bringes i omsetning) etter 26.juni 2018 må ha EU-typeprøvingssertifikat etter forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). EU-typeprøvingssertifikater etter direktiv 2009/142/EF (GAD) om gassapparater kan ikke benyttes. At tidligere GAD sertifikater ikke har en tidsbegrensning (utløpsdato) er ikke av betydning. Les mer om endringen på DSBs hjemmeside.  Eksisterende forskrift om gassaparat og utstyr (FOR-1994-10-05-919) oppheves. 

Lønn/økonomi

  • Etter å ha blitt behandlet av en tvistenemnd, kom de nye reiseregulativene like før sommeren, med virkning fra 22. juni. Avtalene påvirker alle som bruker statens satser, noe som gjelder ansatte i staten og en stor del av privat sektor. Det er både endringer i satser og beregningsmodeller - og du  kan lese mer om endringene her. 23. august setter Infotjenester opp et digitalt seminar om endringene, noe du kan lese mer om og melde deg på her

 

 

Har du meldt deg på Lønn- og Personaldagen enda? Der får du blant annet en oppdatering på de viktigste regelendringene. Les mer og meld deg på.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.