Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Ved nyttår trådte flere regelendringer som berører arbeidslivet i kraft. Her finner du de viktigste.

     

LØNN

Tradisjonelle endringer i satser fra 2017 til 2018

Det innføres skatteplikt på på diett i 2018 

 • Gjelder både dagdiett og døgndiett
 • Gjelder både pendlere og tjenestereiser

Differensierte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energisektor

«Rabatt» ved beskatning av elektriske firmabiler reduseres med 10 %

REGNSKAP, SKATT OG MOMS

Økt moms fra 10% til 12% som i stor grad rammer reiselivsnæringen (persontransport og overnatting)

Forenklinger for små foretak i regnskapsloven, som blant annet vil slippe å utarbeide årsberetning

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 30 000 til kr 40 000

ARBEIDSRETT

Følgende fire diskrimineringslover blir til én: «Likestillings- og diskrimineringsloven».

 • Likestillingsloven
 • Diskrimineringsloven om etnisitet
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Ny tariffavtale allmenngjøres fra 1. januar, forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering- og cateringvirksomhet.

Statens personalhåndbok skrives om pga den nye statsansatteloven

Ny fleksitidsavtale i staten fra 1. januar 2018

 • Økning av antall plusstimer (fra 45 til 50) som kan overføres til ny avregningsperiode
 • Utvidelse av perioden innenfor et døgn som det kan opptjenes plusstid

TRYGDERETT

Nye regler om arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • Ingen store konsekvenser for arbeidsgiver, da endringene i stor grad omhandler den ansattes rett til stønad. Arbeidsgivers forpliktelser til å betale sykepenger i perioder med AAP er som før.

Nye premieberegningsmodell for AFP

 • Endringer i premiemodellen for AFP vil gi arbeidsgivere en riktigere premie for AFP. 

Ny premiesats AFP 01.01.18

HMS

Endring i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester 

 • Endrede krav til godkjenning av renholdsvirksomheter

Endring i forskrift om utførelse av arbeid

 • Krav til at det alltid skal foreligge papirkopi av stoffkartoteket bortfaller

 

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker