Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Ved nyttår trådte flere regelendringer som berører arbeidslivet i kraft. Her finner du de viktigste.

     

LØNN

Tradisjonelle endringer i satser fra 2017 til 2018

Det innføres skatteplikt på på diett i 2018 

 • Gjelder både dagdiett og døgndiett
 • Gjelder både pendlere og tjenestereiser

Differensierte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energisektor

«Rabatt» ved beskatning av elektriske firmabiler reduseres med 10 %

REGNSKAP, SKATT OG MOMS

Økt moms fra 10% til 12% som i stor grad rammer reiselivsnæringen (persontransport og overnatting)

Forenklinger for små foretak i regnskapsloven, som blant annet vil slippe å utarbeide årsberetning

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes fra kr 30 000 til kr 40 000

ARBEIDSRETT

Følgende fire diskrimineringslover blir til én: «Likestillings- og diskrimineringsloven».

 • Likestillingsloven
 • Diskrimineringsloven om etnisitet
 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
 • Diskrimineringsloven om seksuell orientering

Ny tariffavtale allmenngjøres fra 1. januar, forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering- og cateringvirksomhet.

Statens personalhåndbok skrives om pga den nye statsansatteloven

Ny fleksitidsavtale i staten fra 1. januar 2018

 • Økning av antall plusstimer (fra 45 til 50) som kan overføres til ny avregningsperiode
 • Utvidelse av perioden innenfor et døgn som det kan opptjenes plusstid

TRYGDERETT

Nye regler om arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • Ingen store konsekvenser for arbeidsgiver, da endringene i stor grad omhandler den ansattes rett til stønad. Arbeidsgivers forpliktelser til å betale sykepenger i perioder med AAP er som før.

Nye premieberegningsmodell for AFP

 • Endringer i premiemodellen for AFP vil gi arbeidsgivere en riktigere premie for AFP. 

Ny premiesats AFP 01.01.18

HMS

Endring i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester 

 • Endrede krav til godkjenning av renholdsvirksomheter

Endring i forskrift om utførelse av arbeid

 • Krav til at det alltid skal foreligge papirkopi av stoffkartoteket bortfaller

 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!