Egenmelding etter sykmelding
KOMPLISERT: Infotjenesters trygderettsrådgiver Jørgen Brostrøm skriver at arbeidstakers rett til å benytte egenmelding etter sykmelding vil avhenge av flere faktorer.

Egenmelding etter sykmelding

Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding etter sykmelding vil avhenge av flere faktorer. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke regler som gjelder.

     

torsdag 12. april 2018 Jørgen Brostrøm

Egenmelding kan benyttes i en eller flere perioder på til sammen 3 kalenderdager innenfor en allerede påbegynt arbeidsgiverperiode der tidligere fravær er dokumentert med sykmelding

Må gjenoppta arbeidet minst en dag etter sykmelding

Forutsetningen for at arbeidstaker kan benytte egenmelding etter en sykmelding er at fraværet ligger innenfor samme arbeidsgiverperiode, at arbeidstakeren har gjenopptatt arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, og at egenmeldingsdagene ikke er oppbrukt i forbindelse med det forrige sykefraværet. Dette ble fastslått av Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden i AN-2004-7.

Egenmelding kan altså ikke benyttes dagen etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding. Arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, før man kan benytte egenmelding.

Er du leder? 26. februar holder vi et webinar i vår nye webinarserie for ledere om muligheten til å inndra egenmeldingsretten. 

Eksempel - Egenmelding etter sykmelding på enkeltstående behandlingsdager

Egenmelding - mer enn 16 dager siden sykmeldingen

Dersom det ikke er utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode ved første sykefravær, og det er gått mer enn 16 kalenderdager siden siste dag i forrige sykefravær, vil det bli en ny arbeidsgiverperiode.

Arbeidstakeren kan benytte egenmelding i en eller flere perioder på inntil 3 kalenderdager i løpet av en arbeidsgiverperiode. (8 hvis IA-bedrift). Når det blir en ny arbeidsgiverperiode, er det ikke krav til at den ansatte må gjenoppta arbeidet minst en dag.

Eksempel - Egenmelding første arbeidsdag etter ferien

Egenmelding etter langtidssykmelding

Egenmelding kan bare benyttes i arbeidsgiverperioden når arbeidsgiver betaler sykepenger, jf. folketrygdloven §§ 8-23 andre ledd og 8-7 første ledd.

Dersom arbeidsgiver har betalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, vil det ikke bli ny arbeidsgiverperiode før arbeidstakeren fysisk har gjenopptatt arbeidet fullt ut ihht. arbeidsavtalen, og arbeidstakeren har vært frisk i 16 sammenhengende kalenderdager etter gjenopptakelsen, jf. folketrygdloven § 8-19 fjerde ledd.

Det betyr at arbeidstakeren ikke kan benytte egenmelding før han/hun har opptjent ny arbeidsgiverperiode.

Dersom arbeidstaker ikke har opptjent ny arbeidsgiverperiode må sykefraværet dokumenteres med sykmelding, og krav om sykepenger, evt. arbeidsavklaringspenger må fremsettes til NAV.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.