Fedre taper 2,6 milliarder på urettferdig lovverk
TAPER MILLIARDER: Fedre taper og NAV sparer milliarder på at mor må ut av hjemmet for at far skal få rett på foreldrepenger, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Fedre taper 2,6 milliarder på urettferdig lovverk

Men det er ikke fars manglende opptjening av foreldrepenger som er årsaken til at de taper penger.

     

Det har vært sagt og skrevet mye om fedres rett til foreldrepenger i forbindelse med at ESA har tatt det norske regelverket til EFTA-domstolen fordi de mener det diskriminerer far.

Mange tror at fedre ikke tjener opp rett til foreldrepenger på selvstendig grunnlag, men det er feil, sier Infotjenesters trygderettsekspert Jørgen Brostrøm.

- Regelverket har i mange år åpnet for at fedre som har vært i lønnet arbeid seks av de ti siste månedene før fødselen har opptjent rett til foreldrepenger i inntil 40 uker med 100 % dekningsgrad eller 50 uker med 80 % dekning.  Denne retten er helt uavhengig av om mor har eller ikke har opptjent rett til foreldrepenger, sier Brostrøm.

Problemet er muligheten til uttak

Det ESA reagerer på er fars mulighet for uttak av de opptjente rettighetene.

- Det knyttes visse vilkår til at NAV utbetaler disse foreldrepengene. Hovedregelen er at mor må ut i jobb eller i utdanning for at far skal ha rett til foreldrepenger. I de tilfellene der mor velger å bli hjemme etter fødselen eller omsorgsovertakelsen vil ikke far ha mulighet til å ta ut de opptjente foreldrepengene, sier Brostrøm.

Må tas ut innen

Brostrøm sier reglene i tillegg er lagt opp slik at far må ha tatt ut alle de opptjente 40 eller 50 ukene med foreldrepenger før maksperioden for sammenhengende uttak av stønad etter fødselen nås. 

- Maksperioden for foreldrepengeperioden er i loven angitt å være 46 uker etter fødsel ved valg av 100 % dekningsgrad eller 56 uker ved valg av 80 % dekningsgrad.

Mor må ut etter 6 uker

Det betyr at dersom far skal rekke å ta ut alle ukene, må han starte direkte etter uke 6. Hvis mor er hjemme med barnet, fyller ikke far vilkårene for uttak.

- Regelverket er dermed lagt opp slik at far taper opptjente rettigheter for hver uke mor blir hjemme utover uke 6. Dersom mor velger å være hjemme til det er gått 46 uker etter fødsel og foreldrene har valgt 80 % dekningsgrad, har far tapt 40 av de 50 ukene han hadde opptjent. Hvis mor på dette tidspunktet går ut i arbeid eller utdanning kan far gjøre bruk av de siste 10 ukene han hadde opptjent ved å arbeide. Mors tilstedeværelse hjemme medfører derfor tap av rettigheter for far, sier Brostrøm.

Diskriminering handler om  uttak

Forskjellsbehandlingen går på at loven bare opererer med slike aktivitetskrav for mor når det er far som har opptjent rett.

- Det betyr at der mor har opptjent rett til foreldrepenger vil hun få utbetalt hele perioden selv om far velger å være hjemme sammen med mor. Det er her diskrimineringen kommer til syne og ESA reagerer med å ta Norge til EFTA-domstolen. Det gjelder altså ikke opptjeningen, men muligheten for uttak av foreldrepengene, sier Brostrøm. 

Har regnet på besparelsen

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgivere har regnet på hvor mye dette regelverket koster fedrene, og hvor mye staten sparer på at fedre ikke får brukt den opptjente retten til foreldrepenger fordi mor er hjemme.

- I 2015 og 2016 var det i snitt registrert 10.518 tilfeller hvert år der mor tok ut engangsstønad, som betyr at de ikke har opptjent rett til foreldrepenger. Det betyr at det potensielt var 10.518 fedre som kunne hatt selvstendig rett. Ikke alle disse fedrene har imidlertid opptjent rett til foreldrepenger, blant annet fordi de er studenter. I regnestykket har vi derfor tatt bort de ca. 2500 som er under 25 år, sier Brostrøm.

Bare 1135 fedre tok ut foreldrepenger

I den samme toårsperioden var det i gjennomsnitt 1135 fedre som faktisk tok ut foreldrepenger i tilfeller der mor ikke hadde opptjening.

- Vi tar derfor utgangspunkt i at det er ca. 8000 fedre som kunne tatt ut foreldrepenger mens det bare var 1135 som tok det ut. Det betyr at det trolig er rundt 6900 fedre som ikke får tatt ut foreldrepenger fordi mor er hjemme i perioden foreldrepengene kan tas ut. I tillegg er det et poeng at de som tar ut faktisk tar ut etter statistikk fra NAV bare ca. 16 uker når de har rett til opptil 40 eller 50 uker.

Sparer milliardbeløp

Med dette regnestykket, viser det seg at fedre taper milliardbeløp på at de ikke får tatt ut opptjente foreldrepenger fordi mor er hjemme.

- Dersom vi tar utgangspunkt i gjennomsnittslønn for menn som tar ut foreldrepenger på 450.000 kroner, som gir en utbetaling fra NAV på 346.000 kroner, vil en åpning for at far kan ta foreldrepenger uten mors aktivitetsplikt utløse en kostnad på ca. 2,6 milliarder kroner. Da er det kanskje ikke så rart at myndighetene i stedet for å endre ordningen argumenterer med at vi har verdens beste foreldrepengeordning og at det er et arbeidspolitisk virkemiddel at mor må ut i aktivitet når far er hjemme fordi man ønsker kvinner ut i yrkeslivet, avslutter Brostrøm.

Samlet budsjett på foreldrepengeområdet i 2017 lå på ca. 21 milliarder kroner.

Her er regnestykket:

346.000 kr per person x 6900 personer = 2 387 000 000 millioner eller 2,39 milliarder.

I tillegg ser en at 1135 fedre ikke utnytter mer enn 16 av 40 uker:

24 uker = 120 dager á 1730 kroner x 1135 personer = 235 626 000 eller 236 millioner.

Samlet kostnad for fedrene / besparelse for NAV blir da 2,39 milliarder + 236 millioner = 2,6 milliarder kroner.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på