"Femårsretten" til dagpenger fjernes

Personer som blir arbeidsledige ved fylte 62 år kan i realiteten motta dagpenger sammenhengende til fylte 67 med dagens regelverk. Denne særregelen blir nå fjernet fra nyttår, i følge forslaget til statsbudsjett.

     

Retten til å motta dagpenger frem til fylte 67 år gjelder egentlig for de over 64. Men fordi dagpengeregelverket som hovedregel gir mulighet til å motta dagpenger i to år, kan i realiteten personer over 62 år i dag motta dagpenger sammenhengende fram til de fyller 67 år. Når det fra 2011 blir en generell adgang til å ta ut pensjon fra fylte 62 år, blir berettigelsen av disse ordningene redusert.

Flere eldre i arbeid?
Tidliguttak av alderspensjon betyr blant annet at den årlige pensjonen blir lavere. Dagens regelverk innebærer at eldre dagpengemottakere kan unngå dette. Eldre er en viktig ressurs i arbeidslivet, og det er på denne bakgrunn regjeringen foreslår å avvikle særreglene fra 1. januar 2011. Det blir likevel en overgangsperiode på ett år for personer som per 1. januar 2011 mottar dagpenger og som har fylt 63 år. Regjeringen mener at dette vil kunne få flere eldre til å arbeide lenger, og at det er i tråd med intensjonene og fleksibiliteten i det nye pensjonssystemet.