Foreslår fedrekvote også når mor mottar uførepensjon

Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra 10 til 12 uker i forslaget til statsbudsjett for 2011. Samtidig foreslår man å innføre rett til fedrekvote selv om mor mottar uførepensjon og ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

     

Det betyr at far kan ta ut 12 ukers fedrekvote uten at mor er i jobb. Utvidelsen av fedrekvoten betyr at den totale stønadsperioden blir utvidet med én uke øremerket far. I tillegg blir fedrekvoten utvidet med én uke innenfor gjeldende stønadsperiode. Denne uken tas fra den delen av perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene. Denne perioden blir dermed én uke kortere enn i dag.

Den totale foreldrepengeperioden vil utgjøre 47 uker med 100 prosent dekning og 57 uker med 80 prosent dekning hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt i desember i år. Utvidelsen av fedrekvoten er foreslått å gjøres gjeldende for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2011.

Vil se sammenheng
Regjeringens formål med forslagene er å styrke fedrenes omsorgsrolle og kvinners deltakelse i yrkeslivet. Regjeringen mener at en god og fleksibel foreldrepengeordning vil gjøre det mulig for både mødre og fedre å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet i småbarnsfasen og dele på omsorgsoppgavene i hjemmet. For å nå målet om et familievennlig arbeidsliv hevder regjeringen at det er nødvendig å se familie-, likestillings- og arbeidslivspolitikken i sammenheng.

Handlingsplan i 2010
I tillegg til forslagene i statsbudsjettet har regjeringen satt ned et likestillingsutvalg som skal se på norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet er å legge grunnlaget for en helhetlig likestillingspolitikk for framtiden. Utvalget leverer sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen 1. august 2012.
Regjeringen tar sikte på å legge fram en handlingsplan for likestilling mellom kjønn i løpet av høsten 2010. Planen skal gjelde for perioden 2011 - 2014 og stimulere til økt fokus på integrering av et likestillingsperspektiv i all offentlig politikk.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på