Forslag til nytt grunnbeløp

Det foreslås nesten 4 prosent inntektsøkning for pensjonistene.

     

Regjeringen og partene i trygdedrøftingene har blitt enige om en regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet foreslås øket fra 72 881 kroner til 75 641 kroner. Økningen er på 2 760 kroner og skal gjelde fra 1. mai i år. Dette medfører en inntektsøkning for alderspensjonister på 3,79 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 3,77 prosent.

Det ordinære særtillegget skal dessuten heves til 100 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2010 i tråd med avtalen i trygdeoppgjøret i 2008. Etter forslaget til regulering av grunnbeløpet og hevingen av særtillegget vil minstepensjonen i folketrygden bli 151 272 kroner for enslige, og 279 864 for ektepar og samboende.

Regjeringen vil nå legge forslaget til grunnbeløpet fram for Stortinget, som normalt behandler dette i løpet av juni.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.