Gjør du en årlig HMS-gjennomgang?

Hvis du ikke allerede har tatt vurdering av HMS-arbeidet ditt for 2011, er det nå på høy tid.

     

Hver fjerde kontrollerte virksomhet i Norge mangler oversikt over HMS-arbeidet sitt, kunne Strålevernet, Klif, DSB og Arbeidstilsynet fortelle i fjor høst etter at de gjennomførte tilsyn hos 800 virksomheter.

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter stiller krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste ledere løser dette ved å ha en årlig systemgjennomgang / revisjon, hvor man vurderer hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har eller vil endre seg.

En slik årlig gjennomgang er også en verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan de oppgaver og plikter han/hun har ansvaret for ivaretas i bedriften, og planlegge nødvendige endringer.

- Etableringen av en HMS-håndbok kan være løsningen for virksomheter som sliter med å holde nok fokus på HMS-arbeidet, sier Fagsjef Hans Gjermund Gauslaa hos Infotjenester.

Her kan du se en demonstrasjonsvideo av HMS-håndboken Infotjenester tilbyr!

Hvordan kan man gjøre en årlig gjennomgang?

I større bedrifter er det vanlig at man gjør en slik gjennomgang på avdelingsnivå først, deretter på høyere nivåer og til slutt i toppledelsen. De som er sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitetsstyring eller miljø, vil kjenne igjen metodikken fra «Ledelsens gjennomgåelse»

Deltakere:

Det er ikke spesifisert hvem som skal delta ved en slik gjennomgang, men mulige kandidater er
- ledere
- verneombud
- evt andre representanter for de ansatte
- fagpersoner som verneleder, HMS-sjef e.l
- evt bedriftshelsetjenste

Aktuelle temaer og spørsmål:

- Har vi nådd HMS-målene våre?
- Er handlingsplaner fulgt?
- Er resultatene fra kartlegging og feil og mangler for siste år fulgt opp?
- Fungerer eksisterende rutiner som forutsatt?
- Er opplæringsplanene gjennomført?
- Har vi oversikt over opplæringsbehov for neste år?
- Har vi nødvendige sertifikater, attester o.l på plass?
- Kommer det nye krav i lover og forskrifter?
- Er det noen dokumenter/beskrivelser som må endres?
- Har de ansatte nødvendig kunnskap om det systematiske HMS-arbeidet
- Ivaretar de ansatte medvirkningsplikten sin på en tilfredsstillende måte?
- Er HMS-målene våre fortsatt aktuelle og reelle?

Dokumentasjon:

Husk at den systematiske gjennomgangen skal dokumenteres. Dette gjøres effektivt ved å benytte en sjekkliste, se f.eks vedlagte eksempel, som arkiveres når den er ferdig utfylt.

Etterarbeid:

- Sørg for at nødvendige tiltak settes i verk
- Utarbeid / oppdater handlingsplaner for neste år
- Gjør gjennomgangen og ny handlingsplan kjent i organisasjonen, bl.a ved behandling i AMU, avdelingsmøter, vernemøter, ledermøter osv.

Systemstøtte for HMS

Med Simployer HMS-prosesser fra Infotjenester får du systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang. Les mer om HMS-prosesser her.