Hva betyr det at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte?

Hva betyr det at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte?

Arbeidstaker som er innleid fra vikarbyrå har rett til å benytte treningsrom på arbeidsplassen. Men har den innleide også rett til å være omfattet av samme rabattordning på et treningssenter som de fast ansatte har?

     

Likebehandlingsprinsippet går for det første ut på at arbeidstaker som blir leid ut fra et bemanningsforetak skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende hadde vært ansatt direkte hos innleier for å utføre samme arbeid.

Prinsippet er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12a, og kravet til likebehandling gjelder blant annet arbeidstidens lengde og plassering, pauser, feriedager og lønns- og utgiftsdekning. Formålet med regelen er å sikre beskyttelse av arbeidstakere som leies ut fra vikarbyrå slik at de som minimum får vilkår på linje med de som er direkte ansatt i virksomheten.

I tillegg innebærer likebehandlingsreglene at innleid arbeidstaker skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette innebærer at innleid arbeidstaker for eksempel skal ha tilgang til kantine, bedriftsbarnehage eller treningsrom hos innleiebedriften.

Hva er definert som lønn?

Hva som juridisk sett defineres som lønn kan være vanskelig å fastslå, og den siste tiden har vi fått en del spørsmål om dette gjennom vår supportordning.  

I Norge har vi ingen legaldefinisjon av lønn. Utgangspunktet er imidlertid at alt vederlag for arbeid skal omfattes av lønnsbegrepet. Dette omfatter for det første fast vederlag for utført arbeid, inkludert kompetansetillegg eller andre faste personlige tillegg basert på personlig kompetanse og erfaring. De tillegg arbeidsgiver gir for arbeidstid lagt på ugunstige tidspunkter, som for eksempel overtidstillegg, utkallingstillegg eller skifttillegg, omfattes også av lønnsbegrepet. I forarbeidene er det presisert at lønnsbegrepet omfatter vederlag for arbeid uavhengig av på hvilken måte lønnen opptjenes, og kan også omfatte prestasjonslønn eller akkordlønn.

Bonus kan regnes som lønn

Videre er det lagt til grunn at lønnsbegrepet omfatter en rekke uregelmessige tillegg på grunn av særskilte arbeidsforhold eller oppgaver, som utgjør en del av vederlaget for utførelsen av det særskilte arbeidet. Dette kan for eksempel være smusstillegg eller tillegg for risikofylt arbeid.

Et spørsmål er om ulike bonusordninger skal inkluderes i lønnsbegrepet. Dette er omtalt i forarbeidene, og her fremgår det at bonus omfattes av lønnsbegrepet dersom vedkommende ville ha krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget eller lignende.

I forarbeidene er det også sagt at lønn i form av naturalytelser skal omfattes av lønnsbegrepet. Dette kan for eksempel være mobiltelefon, bredbåndsdekning, fri avis eller rabatt på treningssenter.

Pensjon er derimot ikke omfattet av lønnsbegrepet. Dette er uttrykkelig sagt i forarbeidene.

Kan ikke kreve full lønn under sykdom

Et annet spørsmål er om avtaler om lønnsytelser under visse typer fravær, for eksempel full lønn under sykdom eller foreldrepermisjon og forskjellige velferdspermisjoner vil omfattes av lønnsbegrepet. Departementet har i fortolkningsuttalelse fra 25. juni 2013 lagt til grunn at det ikke er naturlig å omtale avtaler om lønn under sykdom, foreldrepenger og lønn under velferdspermisjon som vederlag for arbeid, og at disse ytelsene derfor faller utenfor lønnsbegrepet.

Det er vikarbyrået som skal sørge for at innleid arbeidstaker sikres samme lønn som om vedkommende hadde vært ansatt i innleiebedriften. Innleier må derfor sørge for å gi vikarbyrået de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.

 

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.