Hvilke permitteringsregler gjelder nå?

Er du forvirret over de mange endringene i permitteringsregelverket? Her har Simployers jurist Hans Gjermund Gauslaa oppsummert hva som gjelder akkurat nå.

     

Varselfrist

Varselfristen ved permittering er ikke lovbestemt, men på bakgrunn av tariffavtaler og rettspraksis er hovedregelen at det gjelder en varselfrist på 14 dager. Dette gjelder også ved permittering pga koronasituasjonen. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av visse uforutsette hendelser. Om varselfristen på 2 dager kan benyttes må vurderes konkret og i starten av koronakrisen kunne mange virksomheter benytte 2 dagers varsel. Nå vil imidlertid den store hovedregel være at det er varselfristen på 14 dager som gjelder.  

Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er nå 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd. Dette gjelder for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september og det gjelder uansett hva som er årsaken til permitteringen. Dersom arbeidstaker ble permittert før 1. september vil arbeidsgiver bare ha to lønnspliktdager.

Hvilke ytelser får en permittert arbeidstaker fra NAV

Etter at arbeidsgiver er ferdig med sin lønnspliktperiode vil den permitterte arbeidstakeren kunne få dagpenger fra NAV, forutsatt at reduksjonen i arbeidstid er på minst 40 prosent.

Dersom arbeidstaker ble permittert før 1. september vil NAV, etter at arbeidsgiver har betalt to lønnspliktdager, gi en lønnskompensasjonen til arbeidstaker i 18 dager. Etter disse 18 dagene med «lønn» fra NAV opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, vil arbeidstaker kunne søke dagpenger fra NAV.  

Hvor lenge kan arbeidstaker være permittert uten lønn?

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven er at arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 26 uker i løpet av en løpende (rullerende) periode på 18 måneder.

For de arbeidsgiverne som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av denne perioden med fritak fra lønnsplikt, forlenges fritaksperioden frem til 31. oktober 2020. Arbeidstaker vil dermed kunne være permittert uten lønn frem til 31. oktober selv om grensen på 26 uker passeres. I denne utvidede permitteringsperioden vil arbeidstaker ha rett på dagpenger fra NAV etter de vanlige reglene i folketrygdloven.

Regjeringen har også gitt beskjed om at den lønnsfrie perioden skal økes til 52 uker med virkning fra 1. november.

Lønnstilskudd der bedriften tar permitterte arbeidstakere tilbake i jobb

Arbeidsgivere kan søke om støtte for juli og august 2020, og et eventuelt tilskudd beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb. Det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person, og følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte:

  • Arbeidstaker må ha vært helt eller delvis permittert 28. mai
  • Arbeidstaker må tas tilbake i samme stillingsprosent som før permitteringen
  • Arbeidstaker må være i jobb i hele perioden som det søkes støtte for og kan ikke permitteres på nytt før tidligst 1. oktober 2020
  • Arbeidstaker kan ikke sies opp før 1. oktober
  • Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent
  • Virksomheten må utøve en lovlig aktivitet og ikke være under konkursbehandling

Det følger av en egen forskrift at søknad om tilskudd tidligst kan sendes inn etter utløpet av august og etter at søknadssystemet er åpnet. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Nyhetsbrev