Ikke kast regnskapspapirene ennå

Ikke kast regnskapspapirene ennå

Regjeringen «glemte» å sette dato for når den nye loven om oppbevaring av regnskapsmateriale skal tre i kraft da den ble sanksjonert like før jul. Dermed har du ikke lov til å makulere regnskapspapirene fra 2008 og tidligere ennå.

     

onsdag 8. januar 2014 Knut Arild Vold

I statsbudsjettet for 2014 står det at oppbevaringstiden for primærdokumentasjon i regnskapet reduseres fra 10 år til 5 år fra 1.1.2014.
Finansdepartementet skriver følgende på sine sider:

"Det er vedtatt endringer i bokføringsloven § 13 annet ledd om halvering av oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon (primærdokumentasjon) fra 10 til 5 år. Endringen er nærmere omtalt i Prop 1 LS (2013-2014) kapittel 19. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2014."

Det er imidlertid to momenter som skaper usikkerhet rundt denne lovendringen, og som gjør at vi vil råde bokføringspliktige til å vente med å kaste regnskapspapirer eldre enn 5 år:

1. I endringsloven (LOV-2013-12-13-121) står det at loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer, ikke 01.01.2014. Loven er sanksjonert i statsråd, men det er ikke satt ikrafttredelsesdato ennå.

2. Det vil av hensyn til skatte- og avgiftskontroll eller annen pliktig regnskapsrapportering kunne være behov for lengre oppbevaringstid for enkelte særlige typer dokumentasjon. Finansdepartementet er gitt hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for slike særlige typer dokumentasjon i forskrift. Denne er ikke klar ennå.
Finansdepartementet bekrefter overfor Infotjenester at lovendringen ikke er trådt i kraft og at det derfor ikke er adgang til å kaste regnskapsmateriale fra 2008 eller tidligere.

I en kunngjøring skriver de at ikrafttredelsesdatoen "ved en inkurie" ikke ble tatt med i den kongelige resolusjonen som ble sanksjonert før jul.

Inntil videre gjelder det derfor fortsatt krav om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon.

Departementet skriver at de vil fremme kongelig resolusjon i nær fremtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger, kan tre i kraft.