Ikke tatt ut all ferie?

Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet.

     

Ferieloven gir i dag lovfestet ferie på 4 uker og 1 dag ferie til de under 60 år og 5 uker og 1 dag til de over 60 år. I tillegg gir tariffavtaler fire feriedager i tillegg, slik at ansatte under 60 år har fem uker og de over 60 år har 6 uker.
Hovedregelen både når det gjelder den lovfestede ferien og den tariffestede ferien er at ferien skal avvikles hvert ferieår.

Før: mulig å utbetale og stryke
Når det gjelder lovfestet ferie, har ferieloven siden 1990 gitt mulighet for at partene kan skriftlig avtale overføring av inntil 2 uker ferie til neste år, uavhengig av om man er under eller over 60 år. I tillegg åpner tariffavtaler for at fra år 2000 kan partene skriftlig avtale overføring av de fire avtalefestede dagene. Poenget er da at den ferien som ikke er avtalt overført skal avvikles i ferieåret. Ble denne restferien tidligere av forskjellige grunner ikke avviklet, kunne de dagene som ikke var avviklet bli betalt ut og strøket.

Nå: feriedagene følger arbeidstaker
Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet. Lovgiver laget reglene slik at den ferien som er nedfelt i ferieloven skal avvikles hvert år. Blir den ikke det skal den følge med arbeidstaker videre automatisk uansett hva den ansatte og virksomheten måtte mene om saken, og de pengene som er knyttet opp til denne ferien kan ikke lenger utbetales, men følger med feriedagene videre. Dette kan innebære at de ledere som ikke påser at de ansatte avvikler den lovfestede ferien hvert år, risikerer at man sitter med ansatte som om noen år kan ha mye akkumulert ferie. Dette vil igjen kunne skape driftsmessige problemer for leder og virksomheten.

Unntakene
Det er gjort tre unntak fra denne regelen. Det ene er der sykdom er årsaken til at ferie ikke har blitt avviklet og det andre er der foreldrepermisjon med foreldrepenger er årsaken til at ferie ikke er avviklet. Felles for begge unntakene er at sykdommen eller foreldrepermisjonen har vart så lenge at det faktisk ikke er dager nok igjen av året til å avvikle ferie. Når det gjelder sykdom må også arbeidsuførheten ha vært 100% (helt arbeidsufør). Det tredje unntaket er der arbeidsforholdet opphører. Da kan man utbetale ikke avviklede feriedager og stryke dagene.

Når det gjelder de fire avtalefestede dagene styres de ikke av ferieloven, men av avtaler. Her må tariffavtalen sjekkes for å avklare om de fire dagene kan utbetales og strykes der partene er enige.

Abonnenter på oppslagsverket Ferieloven og få e-post om viktige endringer. Du kan prøve gratis her!

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.