Arbeidsgiver kan endre planlagt ferie
KAN ENDRE FERIEN: Arbeidsgiver kan endre arbeidstakernes ferie på kort varsel, men må kompensere for kostnadene.

Arbeidsgiver kan endre planlagt ferie

Ferieloven åpner for at bedriftens ferieplan kan legges om i siste liten, men det skal svært mye til før arbeidsgiver kan kalle arbeidstakere tilbake fra en påbegynt ferie.

     

Mange arbeidstakere har gått ut i ferie, eller er på vei ut i ferie de kommende dagene og ukene. Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas ut, og ferien skal som hovedregel være varslet 2 måneder på forhånd.

Av og til kan det imidlertid skje noe uventet, som gjør at virksomheten får behov for personer som er satt opp på ferie. Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det er mulig å endre ferien til arbeidstakerne på kort varsel, men at ferieloven stiller strenge krav til dette:

1. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser

Det må altså ha skjedd noe som arbeidsgiver ikke hadde mulighet til å ta høyde for når ferien ble bestemt.

2. Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer

Det er ikke tilstrekkelig at det vil oppstå driftsproblemer. De må være vesentlige. Hva som ligger i det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, lovteksten eller forarbeidene sier ikke noe mer konkret om hva som er vesentlige driftsproblemer.

3. Det finnes ingen stedfortreder

Dersom arbeidsgiver kan bruke en annen ansatt til de aktuelle arbeidsoppgavene, kan ikke ferietidspunktet endres.

4 . Endringen må drøftes med arbeidstaker

Arbeidsgiver er pålagt en drøftingsplikt. I disse drøftingene har arbeidstaker rett til å ha med en tillitsvalgt.

Ekstrakostnader skal dekkes

Hans Gjermund Gauslaa sier at en ansatt som må legge om ferieplanene sine av slike grunner, skal ha dekket alle kostnader som påløper på grunn av ferieomleggingen. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til å avbestille bestilte reiser og hotellovernattinger.

Dersom arbeidstaker skulle reist sammen med ektefelle og barn, må arbeidsgiver også dekke kostnader som knytter seg til å avbestille reisen for disse. I den obligatoriske drøftingen med arbeidsgiver må den ansatte klargjøre hvilke kostnader som følger ved at ferieplanen legges om.

- I tillegg skal den ansatte få anledning til å ta ut ferie på et senere tidspunkt innenfor ferielovens rammer. Det betyr for eksempel at den ansatte fortsatt vil kunne ha rett på å ta ut tre ukers sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, sier Gauslaa.

Kan tilbakekalles i ekstraordinære tilfeller

Muligheten til å kalle arbeidstakere tilbake fra påbegynt ferie er ikke direkte regulert gjennom ferieloven. Om arbeidsgiver kan kreve at en arbeidstaker som er reist på ferie må komme tilbake på jobb må derfor løses ut fra andre «regler».

- For noen yrkesgrupper kan avtaler regulere arbeidsgivers rett til å kalle arbeidstakere tilbake fra ferie i nødsituasjoner, mens for andre må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Tilbakekallingen kan imidlertid bare gjøres i helt ekstraordinære situasjoner i virksomheten, hvor arbeidstakerens fravær kan føre til stor skade, sier Gauslaa.
Gauslaa sier situasjonen ofte kan løses ved at arbeidstaker og arbeidsgiver snakker sammen og blir enige om at arbeidstaker skal komme tilbake og jobbe noen dager. I tillegg til at arbeidstaker da har disse feriedagene til gode, vil nok mange arbeidsgivere gi en ekstrakompensasjon for at arbeidstaker stiller opp på denne måten.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.