Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig

Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig

Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Men utløser den skatt?

     

I de fleste tilfeller vil kjøregodtgjørelse for bruk av privat bil i jobbsammenheng være skattefri, men det stilles noen krav til hvordan dette ytes. Fagbladet Arbeidsgiver har tatt for seg dette spørsmål i sin nyeste utgave. Her gjengir vi innholdet.

Dette er kravene for å få dekket utgifter ved bruk av egen bil:
• Arbeidstaker er på tjenestereise eller annen reise i oppdrag for arbeidsgiver.
• Kilometergodtgjørelse følger satser fastsatt av Skattedirektoratet og bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.
• Reiser skal gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måte, så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget.
• Dersom egen bil benyttes, skal det innhentes forhåndssamtykke til dette (forhåndssamtykke kan gis for en eller flere reiser).

Kilometergodtgjørelse kan utbetales skattefritt på grunnlag av …
• bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.
• skattemessig definert yrkesreise.
• legitimering med korrekt utfylt reiseregning.
• tillegg hvis det tas med passasjer/kollega eller trengs tilhenger for å frakte utstyr/materiell
• innen forskuddssatser per kilometer fastsatt av Skattedirektoratet.

Dette sier statens særavtaler om bruk av egen bil:
Flere ting gir høyere satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil:
• For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det tillegg til kilometergodtgjørelsen.
• Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det et tillegg.
• Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det et tillegg på kr 1,00 per kilometer per arbeidstaker

Utenlandsreiser
Ved bruk av egen bil på reiser i utlandet, kan det gis kilometergodtgjørelse tilsvarende den høyeste ordinære satsen som gjelder ved kjøring i Norge uansett kjørelengde, det vil si kr 4,05 per kilometer etter dagens satser (mars 2013). Det kan også gis passasjertillegg tilsvarende satsen som gjelder for kjøring i Norge.

Kilometergodtgjørelse
2013-satsene per kilometer for kjøring med egen bil, fastsatt av Skattedirektoratet, er:
4,05 kroner for 0 til 10.000 kilometer i kalenderåret
3,40 kroner over 10.000 kilometer i kalenderåret
4,20 kroner for Elbil uansett kjørelengde
1,00 kroner tillegg per passasjer
0,85 kroner i tilhengertillegg
1,00 kroner i tillegg for skogs- og anleggsvei
0,10 kroner i tillegg ved arbeidssted i Tromsø

Yrkesreiser
Yrkesreiser er reiser mellom bolig og ikke-fast arbeidssted, og andre reiser som må foretas i oppdrag for arbeidsgiver. Eksempler på ikke-faste arbeidssteder kan være:
• Kunders og forretningsforbindelsers forretningssteder
• Særskilte steder for kurs, konferanser og møter
• Midlertidige arbeidssteder av kort varighet

Arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted) er skattepliktig, yrkesreiser er skattefritt.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg