Kutt i sykelønnen må diskuteres
MÅ KUNNE DISKUTERE: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp mener vi må benytte forhandlinger om ny IA-avtale til å diskutere alle tiltak som kan redusere sykefraværet, også kutt i sykelønnen.

Kutt i sykelønnen må diskuteres

Vi kan ikke diskutere tiltak for å redusere sykefraværet uten å kunne snakke om kutt i sykelønnen som et av virkemidlene, mener Infotjenesters trygderettsekspert.

     

Et nytt innlegg i debatten om endring i sykelønnsordningen har sett dagens lys.

Denne gangen er det Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret, som mener at man bør premiere forsøk på arbeid i sykdomsperioden ved at man gjør perioden hvor det ytes graderte sykepenger lengre enn perioden med 100% fravær, samt å redusere arbeidsgiverperioden.

Dette i mangel av mulighet for å innføre det han mener er det mest effektive tiltaket for å redusere fraværet, nemlig å redusere sykelønna. Dersom Markussen hadde sett dette som en mulighet ville nok reduksjon fra 100% dekning også vært en del av forslaget. Han mener imidlertid at flertallet på Stortinget ikke vil diskutere prinsippet om full lønn under sykdom.

Endringer må diskuteres nå

Undertegnede er ikke like sikker på at prinsippet om full lønn vil stå seg når IA avtalen (les: låsen på sykelønnsordningen) nå løper ut i desember 2018. De som ønsker en debatt om sykelønnsordningen bør gripe sjansen nå.

Hvis det er viktig at sykefraværet i Norge reduseres fremover i tid er det på tide at partene diskuterer alle mulige varianter av tiltak, også tiltak som medfører en fordeling av kostnadene ved sykefraværet slik noe av belastningen også vil falle på arbeidstakersiden. Mange andre tiltak er allerede forsøkt i flere år uten ønsket resultat.

Korttidsfraværet kan også påvirkes

Markussen foreslår en endring i dagens arbeidsgiverperiode slik at den reduseres til 7 dager mot dagens periode på 16 dager. Markussen mener dette er en god ide da arbeidsgiver likevel ikke får påvirket fraværet i denne perioden. Vår erfaring er imidlertid at det nytter å være tidlig på med oppfølging og at man kan få resultater av dette allerede de første to ukene. Dette krever normalt at man arbeider en del med holdninger til sykefravær både hos ledere og hos de ansatte. Normalen er nok at mange har for lite kunnskap om hva man kan iverksette av tiltak når det ansatte står der med en 100% sykmelding. Resultatet er at man forblir inaktiv i store deler av arbeidsgiverperioden, noe som medfører maksimal kostnad for arbeidsgiver.

Det er jo i arbeidsgiverperioden at arbeidsgiver har størst økonomisk gevinst av å arbeide med fravær, da arbeidsgiver i alle tilfeller betaler full lønn. Aktivitet for ansatte på arbeidsplassen i denne perioden vil redusere kostnadene der man gjennom tilpasning finner produktivt arbeid den ansatte faktisk kan utføre.

Mer av regningen til arbeidsgiver

Arbeidsgiver må i bytte for kortere arbeidsgiverperiode ta en andel av den resterende perioden. Det foreslås at arbeidsgiver skal dekke 20% utover arbeidsgiverperioden. Det vil da bli bedre samsvar mellom den bedriftsøkonomiske gevinst og den samfunnsøkonomiske gevinst ved å følge opp sykmeldte. Arbeidsgiver vil med en 20% andel ha en økonomisk fordel av å følge opp den ansatte slik at fraværsperioden blir så kort så mulig. Mulig det er slike incentiver som må til for å få de fleste arbeidsgiver til å jobbe mer aktivt med fravær.

Alle forslag må frem i lyset

Markussen foreslår videre at full lønn under sykdom reduseres fra 12 måneder til 9 måneder ved 100% sykmelding, men at denne perioden blir 18 måneder dersom man er gradert sykmeldt. Dette vil medføre at graderte fravær premieres ved at man kan få fulle graderte sykepenger i dobbelt så lang periode. Dette vil etter hans oppfatning medføre at flere vil prøve seg i arbeid. Spørsmålet er om dette alene uten at arbeidstaker også tar en del av ansvaret med lavere dekning kan bli en sovepute for den ansatte som ikke har ytterligere incentiver for å øke graderingen av sykmeldingen.

Ingen tvil om at alle forslag bør komme frem i lyset, slik at man kan diskutere alle sider av dagens sykelønnsordning. Man må derfor tillate at det også diskuteres at arbeidstakerne også skal ta sin del av kostnaden. Uten at det åpnes for en slik diskusjon er jeg redd man ikke vil finne de beste løsningene for å redusere fraværet fremover.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!