Vanskelig å kreve økt stillingsprosent
FLERE UNNTAK: Arbeidstakere som krever utvidet stillingsbrøk må «jevnlig» ha jobbet mer enn stillingsprosenten sin. I tillegg må det fortsatt være behov for merarbeidet.

Vanskelig å kreve økt stillingsprosent

Deltidsansatte kan nå kreve økt stillingsprosent tilsvarende det de har jobbet det siste året. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger.

     

Regelverket som gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene, trådte i kraft 1. januar 2014.

Siden bare merarbeid som er utført etter at loven trådte i kraft vil telle med, betyr det at det først er nå i 2015 at arbeidstakere kan stille et slikt krav.

I praksis innebærer regelverket at en arbeidstaker som er ansatt i 50 prosent stilling, men som har jobbet 80 prosent i gjennomsnitt de siste 12 månedene, som hovedregel nå kan kreve 80 prosent stilling.

Kan gi usikkerhet

Infotjenesters juridiske rådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier at det i mange tilfeller ikke vil være så enkelt. Det er lagt inn noen unntak i reglene. For det første må arbeidstaker jevnlig ha jobbet mer enn stillingsprosenten sin. Dersom det bare har vært utført ekstraarbeid i deler av perioden på 12 måneder kan arbeidsgiver avslå kravet på økt stilling. Videre er det slik at arbeidstaker ikke vil ha rett på utvidet stilling der arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger.

- Intensjonen bak unntaksreglene er gode, men det er fare for at de vil kunne skape usikkerhet og i en del tilfeller konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere om hvorvidt det er grunnlag for å utvide stillingen, sier Gauslaa.

Gauslaa viser til at det ikke er spesifisert hva som ligger i kravet til jevnlig ekstrarbeid, og selv om det understrekes at arbeidsgiver må kunne dokumentere at grunnlaget for ekstrarbeid ikke lenger er tilstede,tror han det kan bli en vanskelig kamp for enkelte arbeidstakere å kreve økt stillingsprosent etter det nye regelverket.

Må akseptere samme ulempe

Der stillingen skal økes etter disse reglene må arbeidstaker godta at den økte stillingsdelen er av samme type som det ekstraarbeidet som ga grunnlag for å øke stillingen. Arbeidstaker kan for eksempel måtte akseptere at økningen knyttes til en annen avdeling og inneholder mye nattarbeid eller helgearbeid, dersom det var slikt ekstraarbeid som ble utført i perioden på 12 måneder.

Samtidig kan arbeidsgiver på vanlig måte gjøre de endringer som ligger innenfor rammene av den alminnelige styringsretten.

Plikter å drøfte

Arbeidsgiverne har også en lovfestet plikt til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året.

- Formålet med bestemmelsen er at det skal settes fokus på bruken av deltidsstillinger, herunder nødvendigheten av slike stillinger. Det vil ikke være krav om at det oppnås enighet mellom partene og således vil arbeidsgivers styringsrett med hensyn til valg av type stillinger forbli uendret, sier Gauslaa.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.