Finansministeren misforstår sykepengeopptjeningen
UPRESIST: Infotjenesters jruidiske rådgiver Jørgen Brostrøm mener det er få som skal ha naturalytelser inn i sykepengegrunnlaget.

Finansministeren misforstår sykepengeopptjeningen

Finansministeren mener det er viktig at ansatte blir skattlagt for naturalytelser, fordi det da blir en del av sykepengegrunnlaget. Dette vil gjelde de færreste, sier Infotjenesters trygderettstrådgiver.

     

Det nye regelverket for skattlegging av naturalytelser har vært mye diskutert, både før og etter det ble innført i 2019.

I debatten har det ved flere anledninger blitt hevdet at det er viktig at arbeidsgiver innberetter og trekker skatt av verdien av naturalytelser, fordi det spiller inn på sykepengeutbetalingene til de ansatte. Blant dem som har argumentert på denne måten er finansminister Siv Jensen.

- Det vi nå gjør er å rydde opp i det og plassere ansvaret på arbeidsgiver. Grunnen til at det er viktig, er at det er et problem at mange går glipp av viktig opptjening av pensjon, sykepenger og ledighetsutbetalinger når denne formen for ytelser ikke blir innberettet som skatt, sier finansminister Siv Jensen til NRK.

Bare når frynsegodene tas bort

Infotjenesters trygderettsrådgiver Jørgen Brostrøm understreker at naturalytelser ikke vil gå inn i sykepengegrunnlaget for det store flertallet av arbeidstakerne som mottar slike ytelser.

- Verdien av naturalytelser skal ikke inngå i sykepengepengegrunnlaget, med mindre arbeidsgiver bestemmer at frynsegodet bortfaller ved sykdom. Vår oppfatning er at de færreste arbeidsgivere har definert hvilke frynsegoder som bortfaller ved sykdom, og inntrykket er at arbeidstakerne beholder godet også under sykdom og permisjoner, sier Brostrøm.

Upresis beskrivelse

I praksis betyr det at dersom de ansatte beholder goder som fri avis, telefon og retten til personalrabatter også under sykdom, så skal det ikke med i grunnlaget for sykepenger.

«Feriepenger tas ikke med. Naturalytelser tas ikke med dersom arbeidstakeren også mottar ytelsene under sykefravær. Fra det tidspunkt arbeidstakeren ikke lenger mottar ytelsene, tas de med ved beregningen med den verdi som nyttes ved forskottstrekk av skatt», heter det i folketrygdlovens § 8-29 siste ledd.

- Det blir dermed relativt upresist å trekke frem en eventuell fordel som arbeidstageren vil få av denne skatteleggingen, nettopp fordi det er lite trolig at verdien av slike naturalytelser vil inngå i sykepengegrunnlaget, sier Brostrøm.

Gir heller ikke feriepenger

I debatten har også enkelte lagt til grunn at verdien av naturalytelser skal inn i grunnlaget for feriepenger. Det er ikke riktig, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum.

- I ferielovens §10 er det uttrykkelig presisert at verdien av varer, tjenester og andre fordeler som ikke er pengeytelser, ikke skal gå inn i feriepengegrunnlaget. Dette gjelder selv om ytelsene kan ses på som arbeidsvederlag, sier Schie-Veslum.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis