Nå kan naboen få pleiepenger

Nå kan naboen få pleiepenger

Ny lovendring åpner opp for helt nye mottakere av pleiepenger.

     

Fra 1. januar 2013 utvides personkretsen som har rett til penger fra NAV for å pleie en syk person. Tidligere var det kun nær familie som hadde rett til pleiepenger, men nå er loven endret til begrepet nærstående.
Støtte i 60 dager
I praksis betyr det at hvem som helst kan få pleiepenger i inntil 60 dager for å pleie et menneske i hjemmet i livets sluttfase. Kravet er at personen som søker NAV om denne støtten står den pleietrengende nær. Det kan dermed like godt være en god nabo, tidligere kollega eller omgangsvenn som en bror, søster eller et barn.

Hvem som er den pleietrengendes nærstående, er fullt og helt opp til den pleietrengende å avgjøre. Det avgjørende er at den syke selv oppgir å ha en så nær relasjon til den som pleier, slik at vedkommende er komfortabel med pleien I de tilfeller der det er mulig må det foreligge samtykke fra den som pleies før man søker NAV om pleiepenger.

I tilfeller der en ansatt i din virksomhet tar permisjon for å pleie en nærstående i hjemmet i livets sluttfase, så er det viktig for dere å være klar over at arbeidsgivere verken har betalingsplikt eller forskutteringsplikt i henhold til folketrygdens bestemmelser. Pleiepengene betales av sin helhet av folketrygden etter samme regler som sykepenger ved egen sykdom.

Kun for pleie i hjemmet
Men mange virksomheter har gjennom tariffavtaler eller lokaleavtaler en forskutteringsforpliktelse. Dersom din virksomhet har det, skal dere betale ut lønn til arbeidstakeren som normalt og få pleiepengene refundert fra NAV.

Pleiepenger utbetales kun til personer som pleier pasienter som oppholder seg hjemme i livets sluttfase. Dersom vedkommende befinner seg på institusjon, bortfaller ordningen. Det er også et vilkår at den som søker om pleiepenger er medlem av folketrygden, har inntektstap som følge av pleieoppgavene og at den årlige inntekten tilsvarer minst 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Mer om pleiepenger og blant annet disse stoffområdene:
• Egenmelding
• Sykepenger
• Egenmelding ved syke barn
• Foreldrepenger
• Fedrekvote

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!