Nå skal de useriøse arbeidsgiverne tas

Nå skal de useriøse arbeidsgiverne tas

Økt samarbeid mellom etatene og skjerpet straffenivå for brudd på arbeidsmiljøloven er blant tiltakene regjeringen nå setter i verk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

     

mandag 26. januar 2015 Knut Arild Vold

Regjeringen la nylig frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. I strategien lister de opp en rekke tiltak som skal bidra til å hindre det de mener er økende arbeidslivskriminalitet.

Lettere å gi bøter

I den 17 sider lange strategien, varsler regjeringen at risikoen for å bli tatt nå skal øke, og at straffenivået skal skjerpes.

Blant tiltakene er at enhetene som foretar kontrollene, som NAV og skatteetaten, skal få større mulighet til å skrive ut bøter. Dette skal gi raskere reaksjoner og frigjøre politiressurser til de mest alvorlige og kompliserte sakene.

Flere i fengsel

Samtidig varsler regjeringen at straffenivået skal skjerpes, og at flere skal idømmes fengselsstraff når det foreligger straffeskjerpende omstendigheter.

De har fremmet forslag om å heve strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, og ønsker å innføre et medvirkningsansvar for brudd på allmenngjøringsloven.

Samarbeid skal ta flere

Et av tiltakene som er flagget høyest, er økt samarbeid mellom etatene. Etter modell fra et pilotprosjekt i Bergen, oppretter de samarbeidsenheter i Oslo, Bergen og Stavanger hvor Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten skal samarbeide om tilsyn og kontroll. Dette skal bidra til å ta flere.

I tillegg skal det utvikles et tverrfaglig samarbeid flere steder i landet, og dette samarbeidet skal evalueres i en rapport som skal være klar første halvår 2016.

Nytt etterretningssenter

Regjeringen ønsker også å la politiet og kontrolletatene få utnytte etterretningsinformasjon samlet. Derfor skal det nå utredes et tverrfaglig analyse- og etterretningssenter, hvor blant annet Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet vil inngå.

Senteret skal etter planen utarbeide et løpende nasjonalt trusselbilde for felles strategiske tiltak innen økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Her er hele lista over tiltakene regjeringen varsler i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet

1. Strategisk samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
2. Videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer
3. Utvide det regionale og lokale samarbeidet mellom etatene
4. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter
5. Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet
6. Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet
7. Bokoordinatorer i politiet
8. Næringslivskontakter i politidistriktene
9. Innføre en hjemmel i regelverket for offentlige anskaffelser for å kunne begrense antallet kontraktsledd i bransjer der det er særskilte utfordringer
10. Innføre et krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at virksomhetene har lærlinger på de områder hvor det er særlig behov
11. Etablere ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse
12. Veileder om beste praksis for etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser
13. Godkjenning av utenlandsk fagutdanning
14. Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for foretak i bygge- og anleggsnæringen, og utrede mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket
15. Forbedre id-kort-ordningen (ordningen med HMS-kort) i bygg/anlegg og renhold
16. Presisere byggherreforskriften – krav om elektroniske oversiktslister og fødselsnummer
17. Evaluere tiltak som er satt i gang for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet
18. Kartlegge utleie av arbeidskraft
19. Kartlegge omfanget av den svarte økonomien
20. Utvide informasjonstilbudet til utenlandske arbeidstakere i Norge
21. Forsterke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land – oppfølging av EUs innsats mot arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene
22. Gjennomføre håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet i norsk rett

Systemstøtte for HMS

Med Simployer HMS-prosesser fra Infotjenester får du systemstøtte for HMS-årshjul, systematisk vernerunde og årlig gjennomgang. Les mer om HMS-prosesser her.