Nå skal kunden beregne momsen

For første gang vil myndighetene endre på hvem som skal beregne merverdiavgift ved innenlands omsetning. Dette skal kun gjelde klimakvoter.

     

fredag 5. mars 2010 Knut Arild Vold

Det er bare næringsdrivende og offentlig virksomhet som må beregne merverdiavgift når de kjøper kvoter, i følge forslaget, som forventes vedtatt i nær framtid.

Selger skal ikke fakturere med merverdiavgift, men overlate avgiftsberegningen og innbetaling av merverdiavgiften til kjøper, hvis denne er næringsdrivende eller offentlig virksomhet.

Endringen krever lovendringer, og disse er i ferd med å bli hastebehandlet uten høring. En høring ville vanskeliggjort gjennomføringen og svekket tiltakets effektivitet, er forklaringen på hastverket.

Rask handel
Grunnen til endringen er at enkelte EU-land har rapportert om momssvindel ved handel med klimakvoter, og det skal også ha forekommet i Norge. Selgere krever merverdiavgift fra kjøper, men unnlater å innberette denne i avgiftsoppgjøret til staten. Klimakvotehandel rammes fordi kvotene handles raskt og med høy verdi.

Norge er tilknyttet EUs kvotehandelssystem, og når flere land motvirker svindelmulighetene øker risikoen for at svindelen flytter til Norge. Derfor vil Finansdepartementet demme opp for svindel her i landet.

Dermed går det mot nye bestemmelser i merverdiavgiftsloven:
• Kjøper må beregne 25 prosent merverdiavgift ved innenlandsk handel av klimakvoter
• Kjøper må rapportere vederlaget for tjenesten omregnet til norske kroner, og beregnet merverdiavgift. Dette rapporteres enten på ordinær omsetningsoppgave, eller på særskilt omsetningsoppgave for mottakere av fjernleverbare tjenester.
• Regelendringene vil ikke ha betydning for innførsel av klimakvoter, som fortsatt blir behandlet som fjernleverbare tjenester.

Les mer i proposisjonen på Regjeringen.no.