Ny EU-dom kan endre norsk foreldrepermisjon
DISKRIMINERENDE: En EU-dom mot Hellas slår fast at far ikke kan nektes foreldrepermisjon på bakgrunn av at mor er hjemme. Det kan få betydning også i Norge, sier Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp.

Ny EU-dom kan endre norsk foreldrepermisjon

Mens far kan være hjemme når mor har foreldrepermisjon, får ikke far mer enn fedrekvoten dersom mor er hjemme. Det kan EU ha satt en stopper for gjennom en fersk dom.

     

I folketrygdloven stilles det krav til at mor er i aktivitet hvis far skal ta ut mer enn fedrekvoten av foreldrepermisjonen. Far er altså begrenset til fedrekvoten på 10 uker, med mindre mor er i full jobb, studerer på heltid eller er for syk til å ta seg av barnet.

Det er ingen tilsvarende krav motsatt vei, så mor kan ta permisjon utover mødrekvoten uavhengig av fars aktivitet.

Uforenlig med likestillingsdirektivet

Dette kan det nå være slutt på, etter en fersk EU-dom. EU-domstolen slår fast at et tilsvarende regelverk i Hellas bryter med likestillingsdirektivet. Der konkluderes det med at det er diskriminerende å stille krav til mors aktivitet, men ikke til fars.

Stig Eidissen, som er Ph.d-stipendiat i EØS-rett, skriver i et innlegg på Minerva-nett at dommen umiddelbart får virking for Norge.

- Konsekvensen av EU-domstolens avgjørelse er at norske fedre allerede i dag kan kreve permisjon av fellesdelen uten hensyn til mors aktivitet, skriver Eidissen i innlegget.

Han mener fedre ikke trenger å vente på en eventuell endring av folketrygdloven, fordi Norge er bundet av likestillingsdirektivet.

Flere vil ha rett til foreldrepenger

Infotjenesters trygderettsrådgiver Atle Torp mener dommen er interessant.

- Dersom dette prinsippet vinner gjennom, vil far kunne ta foreldrepenger uten hensyn til at mor er hjemme slik det er ved mors uttak i dag. Dette vil medføre at flere vil ha rett til foreldrepenger enn tilfelle er i dag, men det vil også medføre enklere saksbehandling av søknadene om foreldrepenger og mindre arbeid for NAV, sier Torp.

Regjeringen er usikker på betydningen

Statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet sier til Infotjenester at dette er en fersk dom, og at departementet ikke har grunnlag for å si om dommen er relevant for Norge.

- Fedre kan ta ut fedrekvoten uten krav til hva mor gjør. Vil han ta ut mer enn kvoten, må mor gå ut i arbeid eller studier. Det åpnes altså ikke for såkalt «dobbeltomsorg». Det utbetales ikke foreldrepenger til far når mor likevel er hjemme og kan ta seg av barnet, sier Terning.

Kreves ingen lovendring

Infotjenester har også vært i kontakt med EFTAs overvåkningsorgan ESA. De har ikke sett på denne konkrete dommen, men bekrefter at en slik dom har betydning for Norge uten at det må en lovendring til.

- Det er ingen automatikk i at en dom i EU-domstolen fører til at ESA oppretter en egen sak. En avgjørelse fra EU-domstolen vil uansett ha betydning for hvordan regelverket skal tolkes i Norge. Sånn sett er det ikke nødvendig at ESA involverer seg for at dette skal ha en virkning, opplyser ESAs talsmann Andreas Kjeldsberg Phil til Infotjenester.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis