Ny ordning med momskompensasjon

Nå er det klart hvordan frivillige organisasjoner må gå fram for få kompensert moms i 2010.

     

I Statsbudsjettet for 2010 ble det opplyst at det skulle komme en ny kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Krav til søker
Kulturdepartementet har i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner vedtatt hvordan den nye ordningen skal fungere.
Det vil fortsatt være Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen, og de har lagt ut veiledning og søknadsskjema. Søknadsfrist for kompensasjon er satt til 1. september 2010 (utvidet frist).

For å komme inn under ordningen må søker (sentralledd eller enkeltstående søker) være:

- registrert i Frivillighetsregisteret
- demokratisk ikke-økonomisk forening, eller
- tros- og livssynsorganisasjon, eller
- alminnelig stiftelse der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet

For søknadsåret 2010 er siste frist for å registrere seg i Frivillighetsregisteret 15. september 2010.

Mer om modellene
Det er lagt opp til to ulike modeller; forenklet modell og dokumentert modell.

I forenklet modell er minstegrensen for å kunne søke om kompensasjon på kr 300 000 i totale driftskostnader knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, etter avgrensning og fradrag for kostnader som ikke kommer inn under ordningen.

I dokumentert modell er det en minstegrense på kr 21 000 i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader på varer og tjenester knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av driften.

Omfanget av kompensasjonsordningen for 2010 er begrenset til 398 millioner kroner.