Sykmelding etter kosmetiske inngrep?

Sykmelding etter kosmetiske inngrep?

Kan en ansatt levere sykmelding etter å ha forstørret brystene sine eller laseroperert øynene?

     

mandag 25. august 2014 Knut Arild Vold

Infotjenester får regelmessig spørsmål fra arbeidsgivere som lurer på hva de skal gjøre når ansatte kommer med sykmelding i forbindelse med fravær som skyldes kosmetiske inngrep.

Diskusjonen dukket nylig opp igjen i Infotjenesters faglige diskusjonsforum Min Side. En bruker stilte spørsmål om hvordan man skal forholde seg til arbeidstakere som får sykmelding fra lege etter frivillige operasjoner som brystforstørrelser eller omskjæring.

- Svaret er at slike operasjoner ikke gir rett til sykepenger, sier Infotjenesters trygderettsekspert Kamilla Lunde Sørli.

Avtal permisjon eller ferie

Hvis en ansatt ikke kan møte på jobb etter å ha gjennomført et kosmetisk inngrep som ikke er medisinsk begrunnet og forankret, så skal ikke arbeidsgiver betale sykepenger.

Som regel gjelder dette tilfeller som laserbehandling av øyne, brystforstørrelser, fettsuging og korreksjoner på nese, hake osv.

I slike situasjoner må arbeidstaker planlegge fravær på jobb. Man må på forhånd søke arbeidsgiver om permisjon for det aktuelle tidsrommet eller avtale å ta ut ferie. Da kommer altså inntektstapet i en eventuell permisjonstid i tillegg til kostnaden for selve inngrepet.

Husk også på at dersom arbeidstaker innvilges permisjon, vil sykepengeretten først inntre etter permisjonens utløp. Dersom arbeidstaker er borte i mer enn 14 dager, bortfaller retten til sykepenger som arbeidstaker. I tillegg mister den ansatte muligheten til å benytte seg av egenmelding ved egen sykdom før arbeidet er gjenopptatt i to måneder, og etter fire uker for egenmelding på grunn av sykt barn eller barnepasser.

Her er unntakene

Folketrygdloven gir kun rett til sykepenger i forbindelse med kosmetiske inngrep når inngrepet er medisinsk begrunnet. I slike tilfeller vil inngrepet også ofte være dekket av det offentlige. Eksempler på hva det offentlige kan dekke:

- Store, tunge bryster
- Tunge øyelokk
- Åreknuter
- Mye overflødig hud på magen
- Føflekker som kan være ondartede
- Sterkt avvikende nese, ører, hake
- Arrkorreksjoner
- Brannskader
- Unormalt stor svetteproduksjon
- Brystforstørrelse hvis ikke utviklet

Oppstår det uforutsette sykdomskomplikasjoner etter et kosmetisk inngrep som ikke er medisinsk begrunnet, vil det likevel kunne ytes sykepenger til arbeidstaker.

Hva skal så arbeidsgivere gjøre når arbeidstaker melder seg syk i forbindelse med kosmetiske inngrep?

- Dersom arbeidsgiver mener at det ikke foreligger grunnlag for sykmelding kan han nekte å betale ut sykepenger til arbeidstakeren. Dette må da begrunnes i eget avslag på krav om sykepenger i arbeidsgiverperioden. I stedet kan arbeidsgiver innvilge arbeidstaker permisjon uten lønn for tilsvarende periode, sier Kamilla Lunde Sørli.

Arbeidstaker kan deretter få prøvd saken sin hos NAV, som vil behandle saken og vurdere om vilkårene for sykmelding er oppfylt. Hvis det fortsatt er uenighet om sykmeldingen, kan saken bringes inn for Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.