Se hva som får moms nå

Nye regler for merverdiavgift innenfor kultur og idrett foreslås med virkning fra 1. juli 2010.

     

tirsdag 23. februar 2010 Knut Arild Vold

Finansdepartementet har på nytt sendt ut et høringsnotat med forslag om nye regler for merverdiavgift på kultur- og idrettsområdet, som skal gjelde fra 1. juli 2010. Forslaget går ut på at nærmere bestemte områder innenfor kultur og idrett skal få registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret og plikt til å oppkreve 8% merverdiavgift, mens de samme aktørene får fullt fradrag for inngående avgift på anskaffelser til de samme områdene. Totalt sett er dette beregnet å gi en årlig besparelse for dette kultur- og idrettsområdet på 360 millioner kroner.

De områdene innenfor kultur og idrett som blir berørt er:
- Museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentra
- Omvisningstjenester som guiding og lignende
- Inngangsbilletter til idrettsarrangementer (ved billettinntekter på over 2 millioner kroner i en 12-månedersperiode)
- Treningsavgift mv. (herunder medlemskontingenter) når tjenesten leveres av profesjonelle/kommersielle aktører (ikke idrettslag mv. hvis innsats hovedsakelig er basert på frivillig innsats)
- Undervisning i idrettsaktiviteter (herunder medlemskontingenter) som skjer i tilknytning til idrettsutøvelsen når dette leveres fra profesjonelle/kommersielle aktører (ikke idrettslag mv. hvis innsats hovedsakelig er basert på frivillig innsats)
- Korttidsutleie (mindre enn 9 måneder) av idrettslokaler til utøvelse av idrett, når utleier faller inn under den utvidede avgiftsplikten for idretten

Formidling av inngangsbilletter til kultur og idrett som ovenfor nevnt vil bli belagt med 25% merverdiavgift. Dette gjelder all formidling av slike billetter - også for arrangementer i regi av ikke-avgiftspliktige aktører.

Andre aktører innenfor kultur- og idrettsområdet enn de ovenfor nevnte blir ikke berørt av utvidelsen av avgiftsplikten, men kan bli berørt av det reviderte regelverket om kompensasjon for merverdiavgift.

Kompensasjonsordninger for merverdiavgift
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift til frivillige organisasjoner mv. er utvidet og forbedret allerede med virkning fra 1. januar 2010. Dette har betydning for idrettslag som ikke faller inn under den utvidede avgiftsplikten som er omtalt ovenfor. Den generelle kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner utvides/opptrappes både med hensyn til hva som skal kompenseres og hvor mye midler som skal inngå i potten. Forslaget til endring/utvidelse av ordningen er sendt ut på høring.

I tillegg innføres en ny kompensasjonsordning for anleggsinvesteringer i regi av idrettslag som mottar spillemidler. Ordningen skal gjelde fra 1. januar 2010 og det er ikke foreslått overgangsordninger for merverdiavgift påløpt før dette tidspunktet.Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold