Slik blir "kontantstøtten" til næringslivet
Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Slik blir "kontantstøtten" til næringslivet

Regjeringen har nå sendt sitt forslag til "kontantstøtte" til næringslivet til Stortinget. Søknadsløsningen er ventet å være klar like over påske.

     

Regjeringen har nå sendt et forslag til Stortinget om en ny "lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall". Dette forslaget er allerede til behandling i finanskomiteen, som diskuterer og avklarer med sine partigrupper. Vi antar at videre fremdrift vil se slik ut:

 • mandag 6. april: finanskomiteen avgir en innstilling til den nye loven (her kan det bli endringer i innhold/detaljer)
 • tirsdag 7. april: Stortinget debatterer innstillingen, voterer og vedtar loven (første gangs behandling)
 • tirsdag 14. april: andre gangs behandling i Stortinget med endelig vedtak
 • fredag 17. april: loven sanksjoneres i statsråd og trer i kraft

Det er også viktig å påpeke at ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. ESA er et overvåkingsorgan i EFTA, som skal se til at vi overholder våre forpliktelser i EØS-avtalen.

Skatteetaten skal forvalte denne ordningen, og det forventes at søknadsløsningen er klar 17. april. Det betyr at de første virksomhetene kan få sine første utbetalinger i første del av mai.

NB! Alle detaljer er ikke på plass. Disse vil komme senere i en forskrift.

Her er en oppsummering av innholdet i forslaget til ny lov, slik det foreligger i proposisjonen som ble lagt fram 3. april:

Lovens formål

Etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus. Ordningen vil evalueres fortløpende og kan således bli endret underveis.

Virkeområde

Ordningen gjelder for kalendermånedene mars, april og mai. Den gjelder videre for alle foretak registrert i foretaksregisteret og enkeltpersonforetak registrert i enhetsregisteret, men det er et vilkår at foretaket er skattepliktig til Norge. Det er foretak i enkelte sektorer som ikke omfattes av ordningen, blant annet innen finans, petroleumsutvinning, kraft, flyselskaper og private barnehager. 

Vilkår for tilskudd

Det foreslås følgende vilkår for å få tilskudd:

 • foretaket har ansatte (gjelder ikke ENK og ANS der inntekten er innehavers/deltakers hovedinntekt)
 • foretaket har i perioden det søkes for hatt et stort omsetningsfall
 • foretaket utøver lovlig virksomhet
 • foretaket er ikke under konkursbehandling.

For at omsetningsfallet skal anses som stort må det være et fall på minst 30% fra tilsvarende måned foregående år. Siden de strenge smitteverntiltakene ble innført 12. mars vil kravet til omsetningsfall i mars være kun 20%. For å kunne motta tilskudd for mars må altså omsetningen i mars 2020 være minst 20% mindre enn i mars 2019. Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester, men ikke inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.

Det er nevnt at postene i næringsoppgaven vil være sammenligningskilde.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet vil bli gradert etter hvor mye omsetningen har falt, og måles med utgangspunkt i de faste, uunngåelige kostnadene i virksomheten. Tilskuddet vil utgjøre maksimalt 90% av de uunngåelige, faste kostnadene i virksomheter som er stengt ned ved statlig vedtak, og 80% for andre virksomheter.

Som uunngåelige, faste kostnader regnes

 • leie av lokale
 • lys og varme
 • vann og avløp
 • forsikring
 • leie av utstyr og transportmidler
 • netto rentekostnader (rentekostnader minus renteinntekter)

Uunngåelige kostnader karakteriseres som kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. mars.

Tilskuddet skal beregnes slik for virksomheter som ble stengt ned grunnet statlig vedtak:

Omsetningsfall i % x faste kostnader x 90%

For andre virksomheter beregnes det slik:

Omsetningsfall i % x (faste kostnader minus egenandel kr 10 000) x 80%

Kompensasjonsbeløp under kr 5 000 utbetales ikke (nedre grense) og maksimal tilskudd per foretak etter denne ordningen settes til kr 30 millioner per måned. Det vil vurderes en egen grense for konserner, men dette vil evt. komme i forskrift.

Kontroll og sanksjoner

Fastsetting og utbetaling av tilskudd skal skje gjennom en mest mulig automatisert søknadsordning. Ordningen er derfor bygd opp på en stor grad av tillit. Bedriften må imidlertid kunne dokumentere de opplysninger som gis og det vil skje automatiske kontroller mot andre registre. Hvis det er store avvik mot disse registrene vil søknaden om tilskudd kunne bli avvist av Skatteetaten.

Finansdepartementet foreslår i proposisjonen at Skatteetaten skal utføre etterkontroll av de opplysninger som gis, og at opplysningene skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Detaljene er ikke kommet, men det vil være avgjørende å involvere revisor eller regnskapsfører på et tidspunkt i søknadsprosessen.

Hva er uavklart?

Det er mange detaljer vi ikke vet ennå, og som vil komme i forskriften til denne nye loven. Blant annet vil det nok være problematikk knyttet til periodiseringer i regnskapet, avgrensninger forbundet med forskjellige former for selskapskonstellasjoner, fusjoner og fisjoner mv. Det må også defineres nærmere i forskriften hva som menes med uunngåelige, faste kostnader og mer konkret hvordan man skal beregne omsetningsfallet i visse avgrensningstilfeller.

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last ned