Slik blir reglene for midlertidig ansatte
OMFATTENDE ENDRINGER: Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier de største endringene i arbeidsmiljøloven kommer i reglene for midlertidig ansatte. Foto: Per-Kr. Aasen

Slik blir reglene for midlertidig ansatte

Stortinget har nå vedtatt loven som åpner for midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder, uten vilkår. Samtidig blir 4-årsregelen delvis endret til en 3-årsregel.

     

mandag 23. mars 2015 Knut Arild Vold

Endringene i regelverket knyttet til midlertidig ansatte har skapt mye debatt, og er nå vedtatt av Stortinget. Med det nye regelverket åpnes det for at virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår, i tillegg til de vilkårene for midlertidige ansettelser som ligger i lovverket fra før.

- Dette er en stor endring fra dagens strenge regler for midlertidige ansettelser. Når de nye reglene trer i kraft kan arbeidsgivere ansette arbeidstakere i inntil 12 måneder, uten at de må oppgi noen grunn for å avslutte arbeidsforholdet når den avtalte perioden er over, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Tre begrensinger

I lovforslaget som nå er behandlet av Stortinget, er det imidlertid lagt inn 3 viktige begrensninger på retten til å bruke midlertidig ansatte.

- Karantenetid: Etter at en eller flere arbeidstakere har vært ansatt på midlertidig kontrakt uten vilkår for å gjøre en bestemt type arbeid i 12 måneder, må arbeidsgiver vente 12 måneder før det kan ansettes en ny arbeidstaker midlertidig til å utføre arbeidsoppgaver av samme art.
- Begrenset antall: Maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i den juridiske virksomheten kan til enhver tid jobbe på midlertidige kontrakter uten vilkår. Likevel vil det alltid være tillatt at minst én arbeidstaker er ansatt på generelt grunnlag.
- Begrensninger på gjennomsnittsberegning: Det skal ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag etter den nye lovhjemmelen.

4-årsgrensen blir delvis 3 år

Etter forhandlinger med støttepartiene Venstre og KrF, ble det også enighet om også å endre den såkalte 4-årsregelen til en 3-årsregel.

4-årsregelen innebærer at en arbeidstaker er å se på som fast ansatt etter 4 år i sammenhengende midlertidige stillinger.

Det er imidlertid viktig å merke seg at endringen fra 4 til 3 år ikke gjelder for alle typer midlertidige stillinger.

- Det er bare midlertidige ansettelser uten vilkår etter det nye regelverket og vikariater som gir rett til fast ansettelse etter 3 år. Er arbeidstakeren ansatt midlertidig med bakgrunn i at arbeidet er av midlertidig karakter, vil det fortsatt være 4 årsregelen som gjelder, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Han understreker at dersom arbeidstakeren har vært ansatt midlertidig gjennom en kombinasjon av disse, så er det 3 årsregelen som gjelder.

Oppsigelse av midlertidig ansatt

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skriver i sin innstilling at det er en viss usikkerhet om rettstilstanden når det gjelder oppsigelighet av midlertidige arbeidsavtaler i løpet av avtaleperioden.

Derfor har de tatt inn en bestemmelse hvor det fremgår at lovens regler om opphør gjelder i avtaleperioden ved midlertidig ansettelser.

- Det betyr at hvis ikke annet er avtalt, så gjelder en hovedregelen om gjensidig oppsigelsestid på 1 måned også i midlertidig ansettelsesforhold, sier Gauslaa.

Usikkert når det trer i kraft

Regjeringen har så langt ikke gjort det klart når endringene som nå gjøres i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft. Saken skal gjennom to behandlinger i Stortinget, før lovendringen blir underskrevet av Kongen i statsråd. Saksordfører Erlend Wiborg fra FrP håper imidlertid at det går fort.

- Det er Kongen i statsråd som bestemmer ikrafttredelse og ikke Stortinget. Men jeg mener at loven bør tre i kraft så raskt som praktisk mulig, sier Wiborg til Infotjenester.

Alltid riktig svar tilgjengelig

Med Faghjelp Personal fra Infotjenester har du alltid hjelp tilgjengelig når du har juridiske spørsmål eller andre utfordringer knyttet til ansettelse. Prøv gratis