Slik inndrar du egenmeldingsretten

Når en ansatt har brukt opp eller misbrukt egenmeldingskvoten, kan det være aktuelt å inndra rettigheten.

     

fredag 1. mars 2013 Berit Stokstad

I de tilfeller hvor en ansatt er mye fraværende, enten ved å benytte egenmelding eller ved at man leverer mange korte sykmeldinger, bør leder gjennomføre en samtale med arbeidstaker.

Dersom en ansatt har vært fraværende ved minst 5 anledninger i løpet av siste år skal leder innkalle til en samtale hvor formålet bør være å finne ut av om det er noe med forholdene på arbeidsplassen eller om det er andre årsaker som arbeidsgiver kan bidra med som medvirker til at arbeidstaker kan unngå fremtidig fravær. Vurdér om egenmeldingsretten er oppbrukt og om det er aktuelt å frata vedkommende rett til å benytte egenmelding.
Når og hvor lenge kan retten til egenmelding inndras?
Leder kan vurdere å ta fra en arbeidstaker retten til å benytte egenmelding i to forskjellige situasjoner (etter folketrygdloven § 8-27 ) :
• Arbeidstaker har benyttet de antall egenmeldinger som loven regulerer
• Arbeidstaker har misbrukt egenmeldingsordningen

Antall tilfeller: Når det gjelder antall tilfeller så vil dette variere avhengig av om bedriften følger lovens regler, har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv eller har en helt egen ordning for bruk av egenmelding. Det vanlige er at arbeidstaker enten kan benytte 4 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode hvor hvert tilfelle kan være på inntil 3 dager, eller at man følger reglene for inkluderende arbeidsliv, med inntil 24 tilfeller i løpet av en 12 måneders periode.

Misbruk: Dersom arbeidsgiver har mistanke om at arbeidstaker har benyttet egenmelding uten at vedkommende har vært syk, kan arbeidsgiver beslutte at vedkommende fratas retten til å benytte egenmelding for en begrenset periode. Dette kan arbeidsgiver gjøre selv om vedkommende ikke har benyttet flere tilfeller enn tillatt. Det kreves at det foreligger en begrunnet mistanke om misbruk av ordningen.

Varighet: Retten kan fratas i 6 måneder. Etter 6 måneder er det krav om at arbeidsgiver gjør en ny vurdering.

Slik går du fram for å inndra egenmeldingsretten:
1. Leder tar kontakt med arbeidstaker og gir beskjed om grunnlaget for vurderingen (ring gjerne, eller ta et møte)

2. Beskjeden gis også skriftlig gjennom å benytte et standardbrev med angitt grunnlag for avgjørelsen og en frist for tilbakemelding

3. Når fristen for tilbakemelding er utløpt fatter arbeidsgiver sin beslutning (ring gjerne den ansatte, eller ta et møte)

4. Send skriftlig underretting om at egenmeldingsretten er bortfalt med angitt grunnlag for avgjørelsen og tidspunkt for hvor lenge egenmeldingsretten er fratatt.

Med et abonnement på oppslagsverket Sykepengeordningen fra Infotjenester får du svar på flere slike spørsmål. I tillegg kan du når som helst ta kontakt med våre eksperter på epost eller telefon.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.