Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder?

Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder?

De siste dagene har det vært iskaldt i store deler av landet. Hvilke regler gjelder når du arbeider ute?

     

Det finnes ikke noe generelt fasitsvar på hvor kaldt det kan være ved utendørs arbeid, da HMS-regelverket vårt ikke har noen absolutte temperaturgrenser. Det kan imidlertid være inngått avtaler mellom partene som sier noe om dette.

Arbeidsgiver er uansett ansvarlig for å kartlegge og risikovurdere faremomenter, og sette inn tiltak for å sikre at ansatte ikke blir skadet som følge av arbeidet. Dette vil også gjelde ved utearbeid i vinterkulde.

Som arbeidsgiver må man spørre seg hvilke potensielle faremomenter som kan oppstå pga. kulden, og hvilke tiltak som evt. kan settes i verk. Vurderingen må ta hensyn til hva slags arbeidsoperasjoner som utføres, hvilke faremomenter som kan oppstå ved forskjellige temperaturforhold, og hva man kan gjøre for å håndtere en evt. økt risiko. I vurderingen er det viktig å ta hensyn til at opplevelsen av kulde avhenger både av temperatur, vind og fuktighet.

Aktuelle faremomenter kan f.eks. være

- forfrysning
- redusert bevegelighet som øker riskoen knyttet utførelsen av arbeidet og/eller håndtering av arbeidsutstyr
- utstyr som ikke fungerer som forutsatt pga. av kulda
- verneutstyr som ikke fungerer eller passer pga. kulde og/eller nødvendig ekstra bekledning

Avhengig av hva slags faremomenter man kommer frem til, må arbeidsgiver vurdere tiltak for å redusere risikoen for skader.

Arbeidstilsynet oppgir på sine nettsider at dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.

Digital HMS-opplæring for dine ledere

Det kan være krevende å sikre den nødvendige HMS-kompetansen i den vanskelige situasjonen vi alle nå står midt oppe i. Vi tilbyr digital opplæring av lederne i virksomheten.

Klikk her for å lese mer