Vær oppmerksom på regelendringer 1. juli
FLERE ENDRINGER: 1. juli blir det flere regelendringer som berører arbeidslivet.

Vær oppmerksom på regelendringer 1. juli

Flere endringer i arbeidsmiljøloven og en ny lov om statens ansatte. Det er bare noen av regelendringene som trer i kraft 1. juli.

     

tirsdag 20. juni 2017 Knut Arild Vold

Hvert år kommer det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli.

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver har laget denne listen over de viktigste endringene du som arbeidsgiver bør kjenne til som trer i kraft 1. juli 2017.

Ny lov om statens ansatte

Den mest omfattende regelendringen som trer i kraft 1. juli 2017 er at tjenestemannsloven blir opphevet og erstattet med en ny lov om statens ansatte. Det nye regelverket berører alle ansatte i staten, og vil omfatte blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, regelverket for midlertidig ansettelser, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett og ordensstraff.

MELD DEG PÅ: Infotjenester avholder en fagdag om den nye loven om statens ansatte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i høst

Endret regelverk for arbeid på kveldstid

Fra 1. juli blir det tillatt for arbeidstakere å inngå avtale om arbeid mellom klokka 21 og 23, uten at arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstakeren må selv ta initiativ til kveldsarbeid etter klokken 21, og det må gjøres en skriftlig avtale.

https://www.infotjenester.no/artikler/naa-endres-arbeidstidsreglene/

Skjerpet vern av varslere

Gjennom en endring av arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av varslere, blir det fra 1. juli krav om at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal ha rutiner for hvordan varsling og varslere skal ivaretas. (Regjeringen foreslo opprinnelig at det skulle gjelde ansatte med 10 eller flere ansatte). I tillegg skal innleide arbeidstakere nå også få et varslervern, og myndighetene får taushetsplikt om hvem som har varslet dem.

https://www.infotjenester.no/artikler/skjerper-vernet-av-varslere/

Endringer i internkontrollforskriften

1. juli trer det i kraft en endring i internkontrollforskriften, en av de mest sentrale forskriftene på HMS-området. Det er selve formålet med forskriften (§1) som er endret, samt definisjonen av internkontroll (§3). Endringen fokuserer på  security, eller sikring som vi gjerne sier på norsk, og innebærer i hovedsak en tydeliggjøring av virksomhetenes plikt til å forebygge uønskede tilsiktede hendelser.

https://www.infotjenester.no/artikler/terror-og-sabotasje-inn-i-hms-regelverket/

Krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser

Fra 1. juli stilles det krav i byggherreforskriften om at det skal foreligge en elektronisk oversikt over alle ansatte på en byggeplass. Listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen. Endringene innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk og at også HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres i disse listene.

Den elektroniske oversikten må kunne føres og vises frem på byggeplassen, men det er ikke stilt spesifiserte krav til hva slags dataformat som skal benyttes. Det betyr at man kan gjøre dette helautomatisk vha. kortlesere mm, men listene kan f.eks. også føres i Excel eller Word dersom man klarer å holde disse oppdatert.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-krav-om-elektronisk-oversikt-over-ansatte-pa-byggeplasser/id2552262/

Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

Allerede i 2012 trådte de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP) i kraft. Siden da har de gamle og de nye faresymbolene levd side om side. Etter 1. juni 2015 har det vært krav om at alle nyproduserte kjemiske stoffer vært merket i henhold til det nye EU-regelverket, og fra 1. juni 2017 er det ikke lenger tillatt å bruke de gamle oransje faresymbolene på kjemikalier selv om produktene er produsert før juni 2015. .

https://www.infotjenester.no/artikler/na-forsvinner-de-gamle-faresymbolene/

Få oversikt i HMS-arbeidet

Med en HMS-håndbok får ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Les mer om HMS-håndbok fra Infotjenester.