Viktige regelendringer for 2019

Viktige regelendringer for 2019

Hvert år endres lover og regler som gjelder arbeidslivet. I 2019 har vi blant annet fått viktige endringer for skattlegging av naturalytelser og reisegodtgjørelser, ny IA-avtale og flere endringer i arbeidsmiljøloven.

     

Trygderett

IA-avtalen omfatter alle virksomheter

Nye beregningsregler for ytelser fra NAV

 • I 2019 endres beregningsreglene for sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Inntektsopplysningene i forbindelse med disse ytelsene skal rapporteres digitalt til NAV.

Nye regler for foreldrepenger

 • Fra 2019 endres reglene for foreldrepenger ytterligere. Mødrekvoten og fedrekvoten endrer navn til «mors del» og «fars del» og blir 19 uker ved 80 % dekningsgrad (ved 100 % dekningsgrad ble fedrekvoten mødrekvoten endret til 15 uker fra 1. juli 2018)
 • Fellesdelen ved 80 % dekningsgrad blir 18 uker.

Endring i regelverket for pleiepenger

 • Grensen for varighet på 5 år fjernes.

Arbeidsrett

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Tvisteløsningsnemdnas avgjørelser blir rettskraftige

 • Reises det ikke søksmål innen fristen, har vedtaket virkning som en rettskraftig dom, og det kan fullbyrdes etter reglene som gjelder for dommer.

Ny definisjon av fast ansettelse tas inn i arbeidsmiljøloven

Nye krav til tydeliggjøring av informasjon i arbeidsavtalen

 • Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie

Nye regler for permittering av ansatte

 • Reglene om lønnsplikt under permittering endres. De nye reglene innebærer at arbeidsgiverperioden økes fra 10 til 15 arbeidsdager. Videre reduseres perioden man kan permittere uten lønn fra 49 uker til 26 uker. Den andre arbeidsgiverperioden på 5 lønnspliktdager etter 30 uker fjernes.

Lønn

Nye skatteregler for naturalytelser

Nye skatteregler for diettgodtgjørelse

Nye regler for gaver i arbeidsforhold

 • Fra 2019 er det nye regler for gaver i arbeidsforhold. Gaver for lang og tro tjeneste kan gis etter 20 år og deretter hvert tiende år. Den spesielle grensen for gullklokke på kroner 12.000 oppheves.
 • Jubileums- og oppmerksomhetsgaver for økt beløpsgrense til 4.000 kroner.
 • Arbeidsgiver får fradragsrett for julegaver ol.
 • Det blir ikke lenger anledning til å gi skattefrie gaver for gode forslag til forbedring av arbeidsmetoder eller organisering av arbeidet.

Avis

 • Arbeidstaker med tjenstlig behov kan få aviser dekket skattefritt av arbeidsgiver. Det stilles ikke lenger krav om arbeidstaker skattlegges for kostnadene ved en avis eller dekker en dagsavis selv.

Overtidsmat

 • Grensene for når arbeidsgiver kan dekke overtidsmat til ansatte endres fra 12 timers fravær fra hjemmet til 10 timers sammenhengende arbeid. Beløpsgrensen blir satt til 200 kroner, både ved refusjon og naturalytelser. Utgiftsgodtgjørelser for overtidsmat kan ikke utbetales trekkfritt.

Arbeidsgiver må rapportere tips

 • Arbeidsgiver får plikt til å rapportere inn, trekke skatt og betale arbeisgiveravgift av tips ansatte får fra kunder mm. Dette gjelder både kontanter og tips betalt med betalingskort.

Kildeskatt 25% for utlendinger

 • Fra 2019 kommer en ny valgfri ordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge. De kan nå velge å betale 25 % kildeskatt (16,8 % dersom vedkommende ikke er medlem av norsk folketrygd) i stedet for ordinær skattlegging. Arbeidsgiver trekker skatt etter skattekortet, betaler arbeidsgiveravgift og innrapporterer på a-meldingen på helt ordinær måte.

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Klikk her for å melde deg på