Vil ha 19 ukers fedrekvote
VIL UTVIDE: Nå blir fedre- og mødrekvoten utvidet også for de som velger 80 prosent dekning under foreldrepermisjonen, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Vil ha 19 ukers fedrekvote

Regjeringen foreslår nå å utvide fedre- og mødrekvoten ytterligere for dem som velger å ta ut foreldrepenger med 80 % prosent dekning. Samtidig vil de fjerne ordene fedrekvote og mødrekvote.

     

onsdag 23. mai 2018 Knut Arild Vold

Fra 1. juli blir fedre- og mødrekvoten etter alt å dømme utvidet til 15 uker uansett om du velger å ta ut foreldrepenger med 80 % eller 100 % dekning. Dette forslaget skal etter planen behandles i Stortinget 6. juni.

Det innebærer at fellesdelen blir 26 uker for dem som velger å ta ut foreldrepenger over 59 uker med 80 prosent lønnskompensasjon, mens den blir 16 uker for dem som tar ut 49 uker med 100 prosent dekning.

Vil gi far 19 uker

Regjeringen ønsker nå å endre på dette, for å oppnå en reell tredeling av foreldrepermisjonen også for dem som velger 80 prosent dekning. De har nå sendt et nytt forslag til endringer i regelverket for foreldrepenger på høring.  

- I forslaget som nå er sendt ut på høring legger regjeringen opp til at fedre- og mødrekvoten blir utvidet til 19 uker for dem som velger 80 prosent dekning. Det betyr at fellesdelen for denne gruppen blir redusert til 18 uker, sier Infotjenesters ekspert på trygderett, Jørgen Brostrøm.

Far vil ta ut mer permisjon

Brostrøm sier endringen regjeringen nå legger opp til vil føre til at fedre tar en større del av foreldrepermisjonen enn de har gjort til nå.

- Som regjeringen også skriver i sitt høringsnotat, så har det vist seg ved tidligere endringer at et stort flertall av fedrene tar ut nøyaktig fedrekvoten. Det betyr at dersom regjeringen ønsker at fedre tar ut lengre foreldrepermisjon vil de etter alt å dømme lykkes med denne endringen, sier Brostrøm.

Ingen problemer med amming

I forbindelse med tredeling av foreldrepermisjonen, har det vært en debatt om hvorvidt dette hindrer mødre i å amme barne i henhold til offentlige anbefalinger. Det avviser regjeringen i sitt høringsforslag. 

- Det står i retningslinjene at når barnet er seks måneder gammelt, bør det få annen mat i tillegg til morsmelk/morsmelkerstatning. Regjeringen har allerede foreslått en utvidelse av mors og fars kvoter til 15 uker hver. Hvis mor tar ut sin del pluss hele fellesperioden på 16 uker (ved full sats), får hun minst 7 måneder hjemme med barnet, hvis familien ønsker det, heter det i regjeringens forslag. 

Slutt på fedrekvote og mødrekvote

Samtidig foreslår regjeringen nå å fjerne begrepene fedrekvote og mødrekvote. I stedet ønsker de at kvotene skal omtales som fars del og mors del.

- Språkbruken bør reflektere at fordelingen av stønadsperioden mellom foreldrene er blitt en helt annen enn før. Begrepene bør vise at mor og far får hver sin øremerkede tredel, og at den siste tredelen er til fri fordeling mellom dem, er begrunnelsen for denne endringen i høringsnotatet.

Mor må fortsatt ut av hjemmet

Den siste tiden har det vært mye debatt rundt forskjellsbehandling av fedre og mødre ved uttak av foreldrepenger. EØS-tilsynet ESA tar Norge til EFTA-domstolen fordi de mener ordningen er systematisk og ulovlig forskjellsbehandling.

- Dagens regelverk krever at mor må ut i jobb eller utdanning, eller være for syk til å ta seg av barnet, for at far skal kunne ta ut foreldrepenger ut over fedrekvoten. ESA har reagert på at det ikke stilles tilsvarende krav til at far er ute av hjemmet for at mor skal kunne motta foreldrepenger. Denne delen av regelverket har regjeringen imidlertid ikke lagt opp til å endre gjennom dette forslaget, sier Brostrøm.