Lederprogram

Få en enklere lederhverdag ved å utvikle dine ledere og dermed din virksomhet

Lederprogrammet bidrar til at lederne har fokus på god ledelse og at de rette grepene gjøres riktig.

Vårt lederprogram gjennomføres normalt i løpet av 12-månedersperiode, og nedenfor ser du forslag til moduler. 

Modul 1
Arbeidsrett og ledelse
Samlinger og/eller digital læring

Modul 2
Praktisk personalledelse
Samlinger og/eller digital læring

Modul 3
Ledelse og sykefraværsoppfølging
Samlinger og/eller digital læring

Modul 4
HMS for ledere
Samlinger og/eller digital læring

Innhold og antall moduler


Innhold og antall moduler
kan endres etter deres behov. Det kan avtales hjemmearbeid mellom modulene og deler av programmet kan også gjennomføres som digital og/eller interaktiv læring.

Vil du vite med om våre Lederprogram? Fyll ut skjemaet

 

 

Eksempler på innhold i den enkelte modul

Modul 1 – Arbeidsrett og ledelse

 • Oppstart av programmet, utfordringer og muligheter i lederhverdagen
 • Rammene for arbeidsgivers styringsrett
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter
   • Tilrettelegging og medvirkningsplikt
   • Lojalitetsplikt i arbeidsforhold
   • Endringer i arbeidsforhold
   • Enkelte sentrale dommer
 • Arbeidstid
 • Oppfølging av arbeidstakere
  • I prøvetiden
  • I løpende arbeidsforhold
 • Korrigering av adferd og bruk av advarsler
 • Betydningen av skriftlig dokumentasjon
 • Avslutning av arbeidsforhold, inkl case-diskusjoner

Videre arbeid fram til neste samling (oppgave fås på samlingen)

Modul 2 – Praktisk personalledelse

 • Gjennomgang av hjemmearbeid
 • Å lede medarbeidere
  • Ansvar og forventninger til lederrollen
  • Boss eller Buddy? Utfordringer med gå fra å være kollega til å bli leder
  • Å tørre å lede
  • Lojalitet som leder - mot bedriften og de ansatte
 • Kommunikasjon og spilleregler
  • Kommunikasjon, verbal/ikke verbal (kroppsspråk)
  • Hvilke spilleregler ønsker du?
  • Slik kan du bidra til å forme gruppen til en fremgangsrik enhet
  • Konflikthåndtering
  • Hvordan lede mennesker fra ulike kulturer – klassiske utfordringer
 • Slik får du jobben gjort – med hjelp av gode verktøy
  • Slik setter du mål for bedriften og den enkelte medarbeider
  • Kompetanseutvikling og medarbeidersamtale
  • Ros og ris – hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger
  • Hvordan takle ansatte som ikke gjør det de skal? Den nødvendig samtalen
 • Motivasjon og belønning
  • Hvordan få de ansatte til å yte sitt beste?
  • Hvordan stille krav på en konstruktiv måte?

Modul 3 – Ledelse og sykefraværsoppfølging

 • Oppsummering fra tidligere samlinger, samt erfaringer siden sist samling
 • Fravær og nærvær – hva kan og bør du som leder gjøre
 • Hva er sykefravær
 • Oppfølging av sykefravær
 • Fravær i gråsonen – hvordan håndtere de vanskelige sakene?
 • Casediskusjoner og erfaringer
 • Din lederrolle og veien videre
 • Oppsummering og avslutning

Modul 4 – HMS for ledere

 • HMS - hva handler det egentlig om?
 • Innføring og oppfriskning av lovverk og systematisk HMS-arbeid
  • Oversikt over HMS-regelverk
  • Kort om Arbeidsmiljøloven, inkludert roller og ansvar i HMS-arbeidet
   • Øverste leder, mellomleder, arbeidstaker, verneombud, annen tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, tilsynsmyndigheter
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll – hva det innebærer i praksis
  • Sette mål, planlegge, utføre og følge opp
  • Gjennomgang av de enkelte internkontrollkravene, og hvordan de kan løses Kartlegging, risikovurdering, avvik som forbedringsverktøy og varsling av kritikkverdige forhold
 • HMS-kultur
  • «Culture eats strategy for breakfast» – hva slags HMS-kultur har vi?
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Ergonomi
  • Innemiljø
 • Skader, ulykker og sykefraværsarbeid
  • Varsling av alvorlig personskade
  • Innmelding av mulig yrkesskade og yrkessykdom
  • Sykefraværsoppfølging
 • Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer
  • Vold og trusler
  • Trakassering og mobbing
  • Stress
  • Positive arbeidsmiljøfaktorer – hva fremmer et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede